โครงการ

 • ศิลปวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน

  ค่ายอาสาซ่อมแซมถนน ขุนน้ำจอน จ.น่าน

  ค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านขุนน้ำจอน เพื่อให้ชาวบ้านมีถนนที่ดีไว้ใช้สัญจร และสามารถเดินทางไปหารายได้ตัวเมืองจังหวัดน่านได้

  เป้าหมาย

  63,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 34

  สำเร็จแล้ว