โครงการ

 • Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

  ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  2,109,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  51 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 157
 • ใครรักป่ายกมือขึ้น

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 64%
  405 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 396
 • ใครรักป่า ยกมือขึ้น

  ร่วมกันมอบประกันภัยให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 218 แห่งทั่วประเทศ วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  32,638,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,980

  สำเร็จแล้ว

 • เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นกระดาษคุณภาพสูง

  จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะเหลือทิ้ง และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ ด้วยการเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "กระดาษ"

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13

  สำเร็จแล้ว

 • เก็บขยะวันลอยกระทงที่ลุ่มน้ำปิง

  เปลี่ยนกระทงจากขยะเป็นปฏิบัติบูชา ชวนเก็บกระทงจากน้ำปิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงตั้งแต่ อ.เชียงดาว อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม จนถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

  เป้าหมาย

  127,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14

  สำเร็จแล้ว

 • ผ้าใบกันฝนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าระหว่างลาดตระเวน

  ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ผู้พิทักษ์ป่าออกลาดตระเวนค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะตอนนอนที่บ้างครั้งฝนตก น้ำค้างลงหนัก ผ้าใบกันฝนที่มีอยู่มีสภาพเก่า ขาด ไม่สามารถป้องกันฝนทั้งหมด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจึงมีความต้องการอย่างเร่งด่วน

  เป้าหมาย

  63,195 บาท
  ดำเนินการแล้ว 143%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 122

  สำเร็จแล้ว

 • ฟื้นป่าเชียงดาวเพื่อหยุดไฟป่าและลดหมอกควัน

  ชวนทุกคนร่วมสนับสนุนการปลูกกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ (Forest Fire Break) ระหว่างขอบไร่กับขอบป่าในพื้นที่ในผืนป่าเชียงดาว 20 หมู่บ้าน และหยอดเมล็ดพันธ์ุในผืนป่าเชียงดาว เพื่อให้รากแก้วชอนไชรักษาป่าไปนานถึง 3 ชั่วคน พร้อมทำแผนที่การดูแลป่าร่วมกันยั่งยืน

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 106%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9

  สำเร็จแล้ว

 • กองทุนสร้างหมอต้นไม้ใหญ่

  เพิ่มปริมาณและคุณภาพหมอต้นไม้ใหญ่ (รุกขกร)ในประเทศไทย เพื่อให้หมอต้นไม้มาดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มีชีวิตยาวนาน เป็นลมหายใจให้คนไทย และลดการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายกับการโค่นลงทำลายชีวิตและทรัพย์สิน

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  8 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 69
 • ส่งรุกขกรไทยไปแข่ง Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

  ช่วยกัน ส่งรุกขกร วีรยุทธ เงินชุ่ม และพรนภา ศิริบุญญฤทธิ์แชมป่ประเทศไทย ให้ได้ไปแข่งขัน Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 21

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องกรองน้ำแบบพกพา​เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

  น้ำดื่มที่สะอาดให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ดื่มกินระหว่างทำงานระหว่างการลาดตระเวน ฤดูกาลจะแห้งแล้ง แต่คนไทยไม่แล้งน้ำใจ ร่วมกันจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบพกพา​ให้ผู้พิทักษ์ป่ากัน

  เป้าหมาย

  55,556 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 63

  สำเร็จแล้ว

 • ระดมทุนติดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2.5 ภาคประชาชน

  เพราะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 นั้นเล็กเกินกว่าใครบางคนรู้สึกได้ เราจึงขอเปิดระดมทุนเพื่อเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ใน 21 เขตของกรุงเทพฯ ที่ยังไม่มีข้อมูล เพื่อให้เกิดการบันทึกอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและพิสูจน์ผลได้จริง

  เป้าหมาย

  60,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 47

  สำเร็จแล้ว

 • นักกู้ขยะข้างถนน Street's Hero

  เปลี่ยนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้เป็นฮีโร่กู้ขยะ ด้วยรถเก็บขยะที่ออกแบบพิเศษสำหรับคนเร่รอน เพื่อให้เขามีรายได้ และมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

  เป้าหมาย

  65,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 55

  สำเร็จแล้ว