โครงการ

 • ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ทีมนักวิจัยคนไทย NECTEC ออกแบบ และผลิต สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กระบวนการคิด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

  เป้าหมาย

  161,040 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  97 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไร้สัญชาติ

  สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิในสัญชาติได้ เมื่อเขาเหล่านี้จบปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  77 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 66
 • ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  6,615,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,159

  สำเร็จแล้ว

 • หอพักเพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

  สร้างหอพัก 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งศูนย์จักรยานยืมคืนให้เด็กบ้านไกลปั่นไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  1,190,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 99%
  3 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 234