ผลลัพท์การดำเนินการ FOOD FOR GOOD ปี 2565 #การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร

ปั่นปันกัน 2021 by Whisky for Charity

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2022

เงินบริจาคที่ได้รับจากทุกช่องทางจะถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กโภชนาการที่ดีขึ้น โดย FOOD FOR GOOD นำไปสนับสนุนให้เกิดการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยกลไก 4 GOOD โดยปีการศึกษา 2565 ทาง FOOD FOR GOOD ได้เริ่มกิจกรรมกับโรงเรียนใหม่ 31 โรง 

สำหรับเงินจากโคครงการ ปั่นปันกัน by Whisky Charity ที่มาช่วยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืนใน 4 โรงเรียน

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ทางผู้อำนวยการ ครู บุคลากรใน โรงเรียนละ 4 คนจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการอาหารและโภชนการ โดยผลลัพท์ทำให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนการเพิ่มจาก 45 % เป็น 85 %

ภาพการอบรม


สำหรับเปิดเทอมเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ทางโรงเรียนก็ได้จัดอาหารให้เด็ก ๆ โดยทุนสนับสนุนจะนำไปเพิ่มเป็นวัตถุดิบเพื่ออาหารสำหรับเด็ก 

ตัวอย่างภาพอาหารของโรงเรียนบ้านสันกางปลา 


ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้

อาหารบ้านแม่แฮใต้


การจัดอาหารบ้านเพียรซำพุ

เราขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี ตามที่เด็กทุกคนควรได้รับ เพราะโภชนาการที่ดี คือ รากฐานของการเจริญเติบโต 

เราสัญญาจะทำอย่างไม่ลดละ...เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงอาหารดีและมีประโยชน์