มอบหน้ากาก N95 30,000 ชิ้น ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครทั่วประเทศ

มอบ N95 20,000 ชิ้น เพื่อ Save บุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจาก COVID-19

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2021

รายการมอบหน้า N95 จำนวน 24 แหง่ ต่อไปนี้

1. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,200 ชิ้น ให้ศูนย์พักคอยกทม. มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 01-09-2564

2. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 01-09-2564

3. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 02-09-2564

4. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กรมแพทย์ทหารบก มีเจ้ากรมและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 06-09-2564

5. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,400 ชิ้น ให้ศูนย์พักคอยชุมชนกทม. มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 08-09-2564

6. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้ศูนย์สาธารณสุข 2 กรุงเทพมหานคร มีคณะพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 08-09-2564

7. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลเด็ก มีคณะแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 08-09-2564

8. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสงฆ์ มีคณะพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 09-09-2564

9. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้ห้องปฏิบัติการนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 09-09-2564

10. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีคณะพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 09-09-2564

11. มอบผ่านอีกโครงการของเทใจ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 3,000 ชิ้น

12. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้หน่วยทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลศิริราช มีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 14-09-2564

13. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 16-09-2564

14. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วันที่ 23-09-2564

15. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ วันที่ 26-09-2564

16. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 28-09-2564

17. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 01-10-2564

18. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กองสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 01-10-2564

19. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ให้แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะแพทย์เป็นผู้รับมอบ วันที่ 04-10-2564

20. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 06-10-2564

21. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 06-10-2564

22. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ วันที่ 10-11-2564

23. มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเป็นผู้รับมอบ วันที่ 13-12-2564

24. แจกจ่ายให้บุคคลที่ไม่ใช่องค์กร ระหว่างเดือน 9-11 ปี 2564 เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้า และอาสาสมัครทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 3,900 ชิ้น

หมายเหตุ แจกจ่ายตามโครงการ 20,000 ชิ้น และผู้ดำเนินโครงการสมทบเพิ่มอีก 10,000 ชิ้น เป็น 30,000 ชิ้น

ความประทับใจจากหมอปุ๋ย สถาบันโรคทรวงอก

ขอบคุณเทใจและคุณหมอทัศนัย สำหรับหน้ากากอนามัย N95 ที่ช่วยปกป้องพวกเราจากเชื้อโรคที่ติดต่อทางทางเดินหายใจคะ ❤ นำส่วนหนึ่งไปบริจาคต่อที่วัดนะคะ 🙏❤