ปลูกต้นไม้และเพาะพันธุ์ต้นกล้า ในป่าชายเลน 2,200 ต้น

เทใจให้ทะเล | taejai4ocean

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2021

เดิมโครงการนี้ มีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้และปลูกป่าชายเลน จำนวน 20,000 ต้น ให้เสร็จภายในระยะเวลาช่วงสั้นๆ และจัดกิจกรรมร่วมกับทีมงานเทใจและพันธมิตรในจังหวัดภูเก็ต พังงา แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังขยายตัวในจังหวัดภูเก็ตและพังงา จึงจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบ ให้สอดคล้องกับตามมาตรการและนโยบายของจังหวัดภูเก็ต และพังงาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โครงการจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง และขยายช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ทอดยาวขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนครั้งของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมเทใจให้ป่าชายเลน@บ้านอ่าวกุ้ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มเยาวชน สมาชิกชุมชนและผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านหน้าเพจของชุมชน “รักษ์อ่าวกุ้งรักษ์ปะการัง ป่าชายเลน” ประกอบด้วยกลุ่มจิตอาสา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวม 75 คน

ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าชายเลน

เด็กๆ มาร่วมช่วยปลูกป่าชายเลน

เตรียมกล้าไม้เพื่อปลูกป่า

นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์มีความสุข

แลกเปลี่ยนประสบการณ์อนุรักษ์ป่าชายเลน

2.กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเพาะพันธุ์กล้าไม้ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนา กลุ่มเยาวชน สมาชิกในชุมชน จำนวน 50 คน 

ติดตามต้นไม้ที่ปลูก 

3.กิจกรรมแม่พันธุ์แห่งแผ่นดิน วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มเยาวชน สมาชิกในชุมชน ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 45 คน

เพาะต้นกล้าจากลูกลำแพนทะเล

อนุรักษ์ไม่ใหญ่ แม่พันธุ์แห่งแผ่นดิน

4. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง กลุ่มเยาวชน จำนวน 33 คน

นั่งเรือไปปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลนครั้งแรกในชีวิตของเด็ก

ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม

สรุปผลการดำเนินการปลูกป่าและเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เมื่อ 28 ก.ค – 25 ส.ค.2564

  • ต้นไม้ที่ปลูกจากฝัก ได้แก่ ต้นแสมดำ 100 ต้น ถั่วขาว 1,500 ต้น โกงกางใบใหญ่ 600 ต้น รวมทั้งหมด 2,200 ต้น
  • เพาะพันธุ์กล้าไม้แสมดำ 500 ต้น