36 ชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากระบบครัวกลาง ในช่วงวิกฤติโควิด19

คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2021

การปรับแผนจากคูปองปันกันอิ่ม เป็นถุงยังชีพเด็กและครัวกลาง เนื่องจากชุมชนมีผู้ติดเชื้อรุนแรงและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% ดังนั้นทีมงานจึงเห็นว่าความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบทุกบ้านไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด และเนื่องจากตลาดคลองเตยปิดทำให้ร้านค้าหลายร้านไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้จึงต้องปิดร้านไปด้วย ดังนั้นแผนการแจกคูปองจึงปรับมาเป็นครัวกลางในบางชุมชนและแจกถุงสำหรับสำหรับเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ระบบครัวกลาง

การทำครัวกลางขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะมีการปรับให้เป็นการแจกคูปองต่อวัน เพื่อทำระบบฐานข้อมูลไปพร้อมกัน โดยจะมีการทำอาหารส่งให้ผู้กักตัว 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น

โดยทีมงานของชุมชนจะเป็นคนเดินส่งให้ที่ห้องส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจะแจกคูปองเพื่อให้คนมารับบริเวณตรงจุดแจกอาหาร

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง และถุงยังชีพสำหรับเด็ก

 ถุงยังชีพสำหรับเด็กประกอบไปด้วยชุดของเล่นเสริมพัฒนาการ นมและขนมตามช่วงวัย ซึ่งมีเด็กที่ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพรวมทั้งหมด 36 ชุมชน 1,344 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 0-6 ปี 923 คน และช่วงอายุ 7-12 ปี 425 คน ดังนี้

สัมภาษณ์ความประทับใจจากคนในชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบ

ครัวกลางชุมชนโรงหมู

ครัวกลางชุมชนริมคลองวัดสะพาน

ครัวกลางชุมชนพัฒนาใหม่

ครัวกลางชุมชนตลาดคลองเตย

ถุงยังชีพเด็ก