โครงการกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะที่เคสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจึงขอขยายงบประมาณจากเดิม และเพื่อความโปร่งใส โครงการจะแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามมาอีกครั้ง