สรุปกิจกรรม โครงการคูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021

ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพ การงาน และเศรษฐกิจ โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอม ผู้ปกครองเด็กหลายคนในหลายพื้นที่ขาดรายได้ Food4Good ก็ยังได้รับน้ำใจจากบุคคลและองค์กรในการร่วมกันระดมทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การทำงานของเราในการต่อสู่กับปัญหาทุพโภชนาการของเด็กๆในพื้นที่ยังคงทำได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ในปี 2563 Food4Good ขยายการทำงานจากพื้นที่หลักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และสกลนคร สนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็ก จำนวน 2,113 คน ใน 20 โรงเรียน

เงินที่ระดมได้มานั้นทำให้ Food4Good เป็นกลไกการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

เราช่วย : นำส่งเงินที่ระดมได้จัดสรรให้โรงเรียนนำไปซื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลาย และเพียงพอต่อการให้เด็ก 2,113 คน

เราเสริม : ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเดือนตุลาคม 2563 Food4Good จัดอบรมให้ความรู้ด้านจัดการอาหารและโภชนการในโรงเรียนให้กับครู 80 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็กมาสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการเด็กที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีสังเกต เฝ้าระวัง และดูแลเด็กที่อยู่ในกลุ่มทุพโภชนาการ

เราสนับสนุน : โครงการเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน

เราติดตาม : ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน และเฝ้าระวังรายบุคคลใน “กลุ่มเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ” พร้อมทั้งมีระบบการทำงานส่งต่อให้สาธารณะสุขในพื้นที่


ธวัช โลกา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมงานกับ Food4Good ตั้งแต่ พ.ศ.2559
“โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่ทางบ้านพอมีฐานะหน่อยก็จะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่ลาน้อย เพราะฉะนั้นเด็กๆที่อยู่กับเราจึงเป็นเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ได้มีมากนัก พวกเค้าอาจจะไม่ได้มีต้นทุนดีมาจากทางบ้าน เราในฐานะครูผู้ให้ความรู้และโอกาส จึงต้องพยายามหาโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาให้ได้” 

กัญวรา วงศ์ธิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมงานกับ Food4Good ตั้งแต่ พ.ศ.2561
“การที่สมองจะได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตนั้น ร่างกายตัองได้รับอาหารดี มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนของเราอยุ่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ผู้ปกครองยากจน เด็กๆจึงมีปัญหาด้านภาวะโภชนาการ ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเชื่อมั่นว่า เมื่อเด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ร่างกายย่อมแข็งแรง ตามมาด้วยสติปัญญาที่ดี จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็วและก้าวหน้า”

เราสัญญา... จะทำต่อไปอย่างไม่ลดละ
เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียมทางอาหารเช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น

เราขอนำภาพการจัดการอาหารของโรงเรียนมาฝากค่ะ


ภาพ : แม่ครัว โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรี จ. สกลนคร จัดผลไม้เพิ่มให้เด็ก


ภาพ : เด็กจาก โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีวิทยาคม จ. สกลนครกำลังรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน โดยครูได้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนอาหารที่ได้หลังจากการอบรมกับ Food4Good


ภาพ : เด็กน้อยในโรงเรียนบ้านนาบัว จ. สกลนคร ได้รับงบประมาณเพิ่มในมื้ออาหารเช้าทำให้อิ่มท้องและมีสมาธิเรียนหนังสือได้ดีขึ้น


ภาพ : การประชุมและติดตามการทำงานของ Food4Good ในโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย จ.กาฬสินธุ์

ภาพ : งบประมาณบางส่วนของโครงการนำไปจัดสรรในกองทุนเกษตร เช่น โรงเรียนบ้านแสนสุข จ. นำไปจัดสรรซื้อไก่ไข่ เพื่อนำมาขายให้กับกองทุนอาหาร เพื่อลดต้นทุน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร


ภาพ : นักโภชนาการประจำโครงการ Food4Good อบรมและให้ความรู้ครู ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ