ส่งมอบแล้ว 150 เครื่องทั่วประเทศ ทั้งศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน

ชุมชนรู้ทันฝุ่น ระยะ 1

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2020

โครงการ “ชุมชนรู้ทันฝุ่น” โดยชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคม ได้ร่วมกันจัดส่งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จำนวน 150 ชุด โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 368,400 บาท


ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคผ่านเทใจดอทคอมทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง

สำหรับเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 และอุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ธง 3 สี (เขียว เหลือง แดง) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์แนะนำโครงการ ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน สามารถนำไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ของอาคารที่เป็นศุนย์กลางของผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ตรวจวัดค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที


จากการติดตามการใช้งาน พบว่า ทางศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน นอกจากจะนำไปติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว บางโรงเรียนได้นำไปติดตั้งไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคมที่นำเครื่องวัดค่าฝุ่นไปติดตั้งไว้ที่วัดวุฒิมงคล จ.แพร่ โดยติดตั้งธง 3 สีไว้กลางลานวัด ให้คนในชุมชนได้เห็นสถานะของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี นำไปติดตั้งบริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน เป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดและการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้งธงที่โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี