กองทุนเทใจสู้โควิดส่งตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยไปยัง จ.ชายแดนภาคใต้

กองทุนเทใจสู้โควิด19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2020

รายงานความคืบหน้าการใช้เงินในกองทุนเทใจสู้โควิดส่งตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยไปยัง จ.ชายแดนภาคใต้

โดยเราได้สนับสนุนงบประมาณ 460,000 บาท เพื่อจัดทำ“ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย” หรือ “PP Negative Pressure Chamber” ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับเทใจ - TaejaiDotcom มูลนิธิแพทย์ชนบท และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 จากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ในสัปดาห์ทีผ่านมา โดยงบประมาณดังกล่าวส่งได้ 25 ตู้ ทั้งนี้ได้ส่งถึงโรงพยาบาลชุมชน ชายแดนใต้ 15 แห่งแล้ว ประกอบด้วย

 1. โรงพยาบาล สมเด็จฯ นาทวี จังหวัดสงขลา
 2. โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 3. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์จั งหวัดสงขลา
 4. โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 5. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 7. โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 8. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
 9. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 10. โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 12. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 14. โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 15. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

สำหรับสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค. จัดส่งให้โรงพยาบาลอีก 10 แห่ง

 1. โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 2. โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 3. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 4. โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 5. โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 6. โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 7. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
 8. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 9. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดนราธิวาส
 10. โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้เราตั้งเป้าหมายทำ 100 ตู้ ท่านที่สนใจสมทบทุนทำตู้เติม สนับสนุนได้ที่ https://taejai.com/th/d/negativepressurechamber/

ขอนำภาพมาฝากค่ะ

ติดตั้งที่โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา


ติดตั้งที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


ติดตั้งที่ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา