ส่งมอบNegative Pressure Rooms for All ให้โรงพยาบาลกระบี่แล้ว

ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ Negative Pressure Room for All

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2020

โครงการ HeartMade.org ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ มีความประสงค์จะจัดสร้างห้องตรวจคัดกรองเชื้อ ความดันลบ (Negative P ressure Room) แบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่


ทางทีมงานได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และจัดสร้าง ห้อง ขนาด 2 x 4 x 2.7 เมตร ออกแบบ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรค โดยทำการตรวจพร้อมกันได้ 5 คน สำหรับตรวจหาเชื้อโรค ด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) โดยตู้ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ได้จัดส่งให้ทางโรงพยาบาลกระบี่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางโครงการได้รับความร่วมมืออย่างสูงจาก รศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร. นฤมล สิงห์ดง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จึงขอขอบพระคุณมาอย่างสูง นอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เล็งเห็นคุณประโยชน์ ของโครงการนี้ ได้ร่วมบริจาค และส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ ได้สำเร็จลุล่วง ในเวลาอันรวดเร็ว ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ ที่นี้


ทางโครงการได้ส่งมอบ ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้กับ พ.ญ. ลิลฎา ขันติ โรงพยาบาล กระบี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเชื้อของผู้เข้าข่าย นับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทาง โรงพยาบาล

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ