ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE แล้ว 8 โรงพยาบาล

เทใจให้มดงานสู้โควิด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2020

เงินระดมทุนที่ได้เกินเป้าหมายมา ทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้จะซื้อชุด PPE 1,100 ชุด ตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อและส่งมอบได้แล้ว 1,400 ชุด โดยมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ก่อน ซึ่งมอบให้ไปแล้วทั้งหมด 8 โรงพยาบาล ดังนี้

  1. โรงพยาบาลราชวิถี 300 ชุด มอบวันที่ 9 มีนาคม 2563
  2. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 150 ชุด มอบวันที่ 11 มีนาคม 2563
  3. ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 100 ชุด มอบวันที่ 13 มีนาคม 2563
  4. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 100 ชุด มอบวันที่ 13 มีนาคม 2563
  5. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 300 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
  6. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 100 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
  7. โรงพยาบาลรามาธิบดี 300 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
  8. โรงพยาบาลลาดกระบัง 50 ชุด มอบวันที่ 17 มีนาคม 2563

บรรยายภาพ : มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

บรรยายภาพ : มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายภาพ : มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

บรรยายภาพ : มอบให้สนามบินดอนเมือง