รายงานฉบับที่ 2 Life Hero ได้ร่วมกันส่งน้องๆ 170 คน (เดือนมกราคม 2563)

Life Hero Thailand

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2019
สวัสดีค่ะผู้สนับสนุน Life Hero ทุกท่าน :)
แคมเปญ Life Hero ปี 2561 ทำให้ ได้ร่วมกันส่งน้องๆ 170 คน เพื่อเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 3 ปี (ม. 1 – ม.3) โดยโปรแกรมนี้เราเพิ่มเติมการทำงานให้เข้มข้น โดยเติมระบบพี่เลี้ยง และแนะแนวอาชีพ/เรียนต่อให้พร้อมที่สุด ร่วมมือกับเราในการทำ Job Mapping for Low and Semi-Skilled Labors ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่/ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับออกแบบงานแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อในช่วงปีที่ 3 (ม. 3) 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ณ เดือนมกราคม 2563 นักเรียนของกองทุนเรา กระจายใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี
นักเรียนทุนในจังหวัดน่าน 57 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดเชียงใหม่ 38 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดลำปาง 18 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดลำพูน 47 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 คน
เงินทุนส่วนใหญ่ที่นักเรียนทุนได้นั้นได้นำเงินไปใช้สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี ค่าเดินทางไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยคุณครูเขามาช่วยด้วยเรื่องความเหมาะสมกับการใช้จ่าย 
สำหรับเปิดเทอมใหม่นี้ เราจึงขอนำผลการเรียนของเด็กทุกคนมาฝากพร้อมกับ นอกจากนี้ยังมีเรายังมีจดหมายจากน้องๆที่เขียนมาถึงทุกท่านด้วยค่ะ
ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของ กองทุนเทใจ- Life Heroes   5 คนสละสิทธิ์รับทุนตามนี้
1. รหัสนักเรียนทุน 611384C
*สละสิทธิ์รับทุนเมื่อเทอม 1/2562 เนื่องจากนักเรียนเรียนต่อ กศน. โดยนักเรียนไม่ได้รับเงินทุน การศึกษาของปีการศึกษา 2562
2. รหัสนักเรียนทุน 611699C
*สละสิทธิ์รับทุนเมื่อเทอม 1/2562 เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน โดยนักเรียนไม่ได้รับเงินทุน การศึกษาของปีการศึกษา 2562
3. นักเรียนทุน 611686C
*สละสิทธิ์รับทุนเมื่อเทอม 2/2562 เนื่องจากนักเรียนได้รับทุนอื่น โดยนักเรียนไม่ได้รับเงินทุน การศึกษาของปีการศึกษา 2562
4. รหัสนักเรียนทุน 611679C
**พักการเรียนเมื่อ เทอม 2/2562 เนื่องจากมีปัญหาความประพฤติ โดยนักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2562 ไปแล้วจำนวน 3,500 บาท มูลนิธิฯ จะติดตามนักเรียนเรื่องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2563  
5. รหัสนักเรียนทุน 611685C
**พักการเรียนเมื่อ เทอม 2/2562 เนื่องจากมีปัญหาความประพฤติ โดยนักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่1/2562 ไปแล้วจำนวน 3,500 บาท มูลนิธิฯ จะติดตามนักเรียนเรื่องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 
ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนทุนรายใหม่ 3 คน ให้รับทุนการศึกษาแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1.รหัสนักเรียนทุน 611378C จ.เชียงใหม่ 
2. รหัสนักเรียนทุน 611398C จ.เชียงราย 
3. รหัสนักเรียนทุน 611399Cจ.เชียงใหม่ 
อนึ่ง ในกรณีที่นักเรียนทุนในความอุปการะของท่านได้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน มูลนิธิฯ จะคัดสรรนักเรียนขาดโอกาสคนใหม่ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนนักเรียนทุนที่สละสิทธิ์หรือลาออก และเพื่อให้นักเรียนในความอุปการะของท่านได้รับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากท่านอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

รายงานด้านการเงินรายบุคคลและผลการเรียน

นักเรียนทุนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ การทำความเข้าใจและการสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างน้อย จึงทำให้มีผลต่อการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ และส่งผลถึงผลรวมของเกรดเฉลี่ย

สำหรับรายงานด้านการเงินภาพรวม
รายละเอียดจำนวน (บาท)
ยอดเงินบริจาค (ข้อมูล ณ ธ.ค.2561)
พ.ย. 2561

3,570,000
โอนเพื่อเป็นทุนการศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 28 ก.พ.62)591,500
โอนเพื่อเป็นทุนการศึกษา เทอม 1 และเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค.63)1,162,000
เงินบริจาคคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563
เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563
1,816,500
ทางทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย