เด็กนักเรียนทั้ง 24 คนได้รับทุนการศึกษา

มอบโอกาสให้ 24 ชีวิตด้วยทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019

 ปัจจุบัน(วันที่ 31 ตุลาคม 62) ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้ว

ตั้งเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 62 และทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯก็ได้เดินทางไปติดตามเยี่ยมเด็กๆนักเรียนทุนทั้ง 24 คน เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างดีใจและมีกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต และได้ฝากคำขอบคุณมาถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่ได้มีส่วนช่วยกันในการสนับสนุนให้เด็กๆได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป ดังนี้

" หนูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับหนู หนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และหนูจะช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ " น.ส.วรรณ นักเรียนชั้นม.6 จ.สระแก้ว

"ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กๆหลายคนที่ขาดปัจจัยในเรื่องทุนการศึกษา ทุนการศึกษาที่เด็กแต่ละคนได้รับนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทำให้เด็กอีกจำนวนหนึ่งในประเทศไทยที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มีโอกาสที่จะเรียนในโรงเรียนต่อ ธารน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทำให้สังคมของเราอบอุ่นและน่าอยู่ สำหรับเด็กๆที่ด้อยโอกาสแล้ว ทุนการศึกษานี้เป็นของขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ" คุณครูธันวาภรณ์ กิตติธีรานุรักษ์(ครูกอบัว) คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทุน จ.สระแก้ว 

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่จ.ตาก

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่ จ.สระแก้ว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กในฐานะคนทำงาน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ และเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน ให้ได้มีโอกาสและช่องทางในการศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่พวกเขาจะไปถึงได้ เพราะเราอยากให้เด็กถึงฝั่งฝัน

อย่างน้อยก็จบในชั้นสูงสุดที่เด็กคนนั้นจะเรียนไหว....

อย่างน้อยก็จบพอมีวุฒิที่จะหางานทำได้...

วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันให้เด็กเหล่านี้มั่นใจว่าจะมีทุนได้ถึงเรียนจบ