ห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ถูกหลักอนามัย

ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2019

หลังจากการจัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรมสำหรับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ทีมแพทย์ทันตกรรมก็ร่วมช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยปิดปรับปรุง ซ่อมแซมในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562

ภาพก่อนปรับปรุง

หน้าห้องทันตกรรม

ภายในห้อง


ภาพระหว่างการปรับปรุง

กั้นห้อง ปรับโครงการให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น

ภาพหลังปรับปรุง

หน้าห้องทันตกรรม

พื้นที่ทำทันตกรรม

สถิติการเข้ารับบริการของแผนกทันตกรรม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 - สิงหาคม 62 ตามตาราง  

เดือนปีต.ค.61พ.ย.61ธ.ค.61ม.ค.62ก.พ.62มี.ค.62เม.ย.62พ.ค.62มิ.ย.62ก.ค.62ส.ค.62รวม(คน)
จำนวนผู้ป่วย190 204494572194 1821591972111991,702

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  1. สำรวจจากผู้รับบริการจำนวน 396 คน เป็นเพศชาย 233 คน และเพศหญิง 163 คน พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม 100% 
  2. ส่วนผลความพึงพอใจแยกตามหัวข้อ ตามตาราง
รายละเอียดความพึงพอใจ (ร้อยละ)
สถานที่
1) การจัดพื้นที่/สิ่งอำนวยความสะดวกฯ93.83
2) ความสะอาด94.24
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
3) ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน94.43
4) ให้บริการเรียงลำดับก่อน-หลัง94.11
5) มีความรวดเร็วในการให้บริการ94.47
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
6) มีมารยาท สุภาพ ยิ้มแย้ม96.85
7) ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ดี93.24
8) มีจำนวนเพียงพอ92.47
ผลการให้บริการ
9) ได้รับการรักษา/บริการตามความคาดหวัง92.17
10) ค่าบริการเหมาะสม (ถ้ามี)91.77

ตัวชี้วัด และสถิติต่างๆ ของแผนกทันตกรรม ประจำปี 2562

จากการสำรวจการใช้งานของแผนกทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ในทุกหัวข้อ และมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การปรับปรุงห้องทันตกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ถูกหลักอนามัย ลดเวลารอนัดหมายที่ยาวนานจากรพ.ศูนย์ฯ และสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น