ความประทับจากโรงเรียนที่ได้รับมุ้ง

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2019

ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการโอนเงินสำหรับจัดซื้อมุ้งครอบให้ทั้ง 6 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านแม่เงา จำนวน 12,800 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 62 จำนวน 32 หลัง
  2. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า จำนวน 15,200 บาท เด็กๆ ได้รับมอบมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 38 หลัง
  3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จำนวน 10,000 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 62 จำนวน 25 หลัง
  4. โรงเรียนบ้านแม่หาร จำนวน 8,400 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 62 จำนวน 21 หลัง
  5. โรงเรียนบ้านหัวลา จำนวน 5,600 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 จำนวน 14 หลัง
  6. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จำนวน 9,200 บาท เด็กๆ ได้รับมุ้งครอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 62 จำนวน 23 หลัง

จากการสนับสนุนมุ้งครอบกันยุงให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ ให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รวมทั้งหมดจำนวน 153 คน ของ 6 โรงเรียนในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย และอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ปลอดภัยจากการถูกยุงกัดในระหว่างการนอนกลางวันที่โรงเรียน

ความประทับใจจากโรงเรียนสู่ผู้บริจาค

ทางโรงเรียนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนตัวเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล เพราะโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนมากเด็กนักเรียนจะเป็นเด็กที่ยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำสวน ทำนา และเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ เหล่านี้ต่อไปก็จะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้าน ของอำเภอและของประเทศชาติต่อไป หากว่าเราให้การดูแลใส่ใจ ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ดังที่ทางท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับเด็กตัวเล็กๆ เหล่านี้ และให้ความอนุเคราะห์บริจาคมุ้งให้กับเด็กๆ อนุบาลของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีป่าไม้มาก แต่ละปีก็มีฝนตกเยอะมาก ทำให้เกิดยุง และยุงก็เป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย มาสู่คน ทำให้ในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยทุกปี เด็กในระดับอนุบาลหลังจากทานข้าวกลางวันแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต เวลาเด็กนอนพักครูไม่สามารถเดินดูไม่ให้ยุงกัดเด็กๆ ในช่วงที่นอนได้ทั่วถึง เมื่อได้มุ้งมาครอบให้กับเด็กนักเรียนทุกคนก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเด็กเวลาที่เด็กนอนพักตอนกลางวันได้เป็นอย่างดี

ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและเด็กๆนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก .
นายสุวิทย์ ชาวไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผุ้ปกครองทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน ที่ประสานทำให้โรงเรียนบ้านหัวลา มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็ก ก่อนหน้านี้โรงเรียนบ้านหัวลาไม่มีมุ้งครอบให้แก่นักเรียนตัวเล็กๆ ช่วงเวลานอน ยุงก็จะกัดนักเรียนช่วงเวลานอนตลอดนักเรียนตัวเล็กๆ นอนไม่สนิทและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย เนื่องมาจากว่าหลังโรงเรียนมีป่าและไม้ไผ่จำนวนมากครับ หลังจากที่ทางผู้ใหญ่ใจดี เทใจมามอบมุ้ง นักเรียนตัวเล็ก นอน หลับสนิท และเชื่อว่านักเรียนปลอดเชื้อ ไข้เลือกออก และมาลาเรียนครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงครับ ที่มามอบให้มุ้งครอบให้แก่นักเรียนบ้านหัวลาครับ
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงต้องขอขอบคุณคณะเทใจด้วยครับที่อนุเคราะห์มุ้งกางสำหรับนักเรียน ช่วงนี้เป็นฤดูฝนสัตว์และแมลงหลายชนิดแพร่ขยายพันธุ์อย่างมากเช่น ยุง ซึ่งเป็นภาหะนำโรคต่างๆ ทั้งมาลาเรีย ไข้เลือดออก โรงเรียนของเราอยู่กลางป่า บนดอยเด็กๆ จะต้องเจอยุงกัดบ่อยๆ บางคนก็เป็นไข้ป่าเหล่านี้ ผู้ปกครองก็มีรายได้น้อยต้องเสียเวลา เสียเงินในการเดินทางพาลูกไปหาหมอบางคนเป็นหนักต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ไกล ค่าใช่จ่ายก็จะมากขึ้นตามไปด้วย การที่ได้มุ้งคลอบมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากแมลงเหล่านั้นด้วย ทำให้นักเรียนไม่เจ็บป่วย มาเรียนได้ตามปกติ เพื่อพัฒนาตนเองตามความสามารถผ่านกิจกรรมการเรียน การสอนต่อไป ทางโรงเรียนบ้านห้วยม่วงโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณทางคณะเทใจเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะของท่านในโอกาสต่อไป  
นายอาทิตย์ ประสาเนตร 
ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนบ้านแม่หารรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการเทใจ มอบมุ้งครอบให้เด็กอนุบาลในครั้งนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารเป็นกลุ่มชาติพันธ์ปวาเกอญอ มีพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาและทุ่งนา ทุกปีในฤดูฝน นักเรียนและผู้ปกครอง จะป่วยเป็นโรคมาลาเรีย และไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งต้องได้รับการพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางวันหลังจากรับประทานอาหาร ซึ่งมุ้งที่ทางโรงเรียนได้รับจึงช่วยเติมเต็มและส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและสติปัญญา ให้เด็กอนุบาลได้นอนหลับเต็มที่ ไม่มียุงหรือแมลงมารบกวน ในเวลานอน และยังป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านแม่หาร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ทุกคนขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจเป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเด็กปฐมวัย และมอบโอกาสนี้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หารในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
นางนงนุช วิชชโลกา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน