วางแผนทำแนวป้องกันไฟป่าใน 27 หมู่บ้าน

ฟื้นป่าเชียงดาวเพื่อหยุดไฟป่าและลดหมอกควัน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2019

ช่วยกันปลูกต้นไม้ และหว่านเมล็ดพันธุ์

เรายังต้องการอาสาที่มาร่วมปลูกป่ากันเราอีก ใครที่สนใจสมัครได้ที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว 081-9926031 หรือ www.facebook.com/nikom.putta/

ขอบคุณทุกท่านที่ส่งแรงปลูกป่ากับเรา

เข้ากลางฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังไม่มากเท่าที่ควร แล้งหน้าอาจจะแล้งหนักขึ้น ซึ่งทำให้เราต้องเร่งมือกันปลูกต้นไม้ในป่าให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบหมอกควันและความแห้งแล้งที่จะมาเยือน


นิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง สำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนได้นำไปชื้อหน่อกล้วย จ้างชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ค่าแรงงานเพาะชำเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงานสร้าง ขยายเรือนเพาะชำ ขนย้ายกล้า จากศูนย์เพาะ มาเก็บไว้ที่ค่าย และขนย้ายไปในพื้นที่ปลูกป่า ซื้ออุปกรณ์ จอบ เสียม และช่วยค่าอาหาร ให้อาสาสมัคร ที่มาร่วมปลูกป่า

รายชื่อหมู่บ้านของการปลูกครั้งนี้มีทั้งหมด 27 หมู่บ้าน ที่จะเข้าไปทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า และปลูกป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

ต.เชียงดาว ประกอบด้วย 1.บ้านทุ่งหลุก 2.บ้านปางแดงนอก 3.บ้านปางแดงใน 4.บ้านท่าขี้เหล็ก 5.บ้านปางจร 6.บ้านถ้ำ 7.บ้านป่าโหล 8.บ้านยางปู่โต๊ะ

ต.แม่นะ ประกอบด้วย 9.บ้านสันป่าเกียะ 10.บ้านปางฮ่าง 11.บ้านจอมคีรี 12.บ้านแม่นะ 13.บ้านยางทุ่งโป่ง

ต.ปิงโค้ง ประกอบด้วย 14.บ้านก๊อดป่าบง 15.บ้านห้วยน้ำริน 16.บ้านปางโม่ 17.บ้านห้วยทรายขาว

ต.เมืองงาย ประกอบด้วย 18.บ้านแม่ข้อน 19.บ้านม่วงง้ม 20.บ้านสหกรณ์

ต.เมืองนะ ประกอบด้วย 21.บ้านโป่งอาง 22.บ้านน้ำรู 23.บ้านเจียจันทร์ 24.บ้านเมืองนะเหนือ 25.บ้านเมืองนะใต้ 26.บ้านหนองวัวแดง 27.บ้านแม่ก่อน


แนวทางที่ดำเนินการ คือ

  1. การปลูกกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ (Forest Fire Break) ระหว่างขอบไร่กับขอบป่า ซึ่งการปลูกกล้วยรอบนี้จำนวนต้นไม้ยังจะทำให้เรามีหน่อกล้วยในปีหน้าถึง 2,800 ต้น พื้นที่ป่ากันชน รอบดอยหลวงเชียงดาว
  2. จัดหาคนในชุมชนช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในพื้นที่ 27 หมู่บ้าน อาทิ สัก มะขามป้อม มะค่า สมอพิเภก มะกอกป่า มะม่วงป่า หว้า
  3. รับต้นกล้าจากศูนย์เพาะ มาเก็บไว้ที่ค่าย และขนย้ายไปในพื้นที่ปลูกป่า
  4. จัดกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในการทำแผนการดูแลพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ทางการ และกลุ่มอนุรักษ์ ให้เกิดกติกาและแผนที่การดูแลพื้นที่ร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อฝนตกน้อยทำให้พื้นที่การปลูกที่จะมีประสิทธิภาพลดลง วันที่วางแผนในการเก็บเมล็ดพันธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ น้อยลง 

สมัครร่วมปลูกได้ ที่นี่