สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Food4Good พัฒนาด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 969 คน ใน 7 โรงเรียน ปีการศึกษา 2561

FOOD4GOOD ช่วยค่าอาหารเด็กในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2019

ผลของการติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนรายบุคคล พบว่า

1. เด็กนักเรียนกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการต่ำ/เกินเกณฑ์ จำนวน 117 คน :

สามารถทำให้เด็ก 76 คน หรือ 65 % ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำ/เกินเกณฑ์ กลับมามีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

2. เด็กนักเรียนกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 852 คน

สามารถรักษามาตราฐานเด็กได้ 100 % ไม่ให้มีเด็กหลุดไปสู่ภาวะโภชนาการต่ำ/เกินเกณฑ์ 

Food4Good มุ่งเน้นการทำงานกับคุณครูและนักเรียน โดยวางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 สนับสนุนทุนเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กในโรงเรียน 

สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาเรื่องการเกษตรในโรงเรียน เช่น การปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นอาหาร เป็นการเพิ่มต้นทุนให้โรงเรียนสามารถต่อยอดงบประมาณและความรู้ที่ได้รับ และเป็นการวางรากฐานให้โรงเรียนสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการทำงานของเราได้พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้ทั้งเด็กและคุณครูผู้แล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ สามารถจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของแหล่งอาหารในโรงเรียน โดยหวังว่าเด็กๆจำสามารถนำความรู้ที่ได้จากโรงเรียนในวันนี้ ไปใช้ต่อยอดในอนาคต ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน 

และเราขอนำภาพเมนูอาหาร พร้อมภาพโครงการเกษตรของเด็กๆมาให้ดูกัน