พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง กิจกรรมพาเด็กป่วยเที่ยวได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. พาเด็กป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปเรียนรู้และทัศนศึกษา ณ Bangkok Sea life Ocean word จำนวน 10 ครอบครัว

2. สนับสนุนอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

3. จัดหาอาสาสมัครดูแลครอบครัวเด็กป่วย

ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. เด็กจำนวน 14 คน

2. ผู้ใหญ่จำนวน 11 คน

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัคร 12 คน

ากการดำเนินกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง ณ Bangkok Sea life Ocean word พบว่า การพาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลออกนอกสถานที่ ที่นอกเหนือจากบ้านและโรงพยาบาล โดยเฉพาะการได้ไปเรียนรู้โลกใต้ทะเล ได้เห็นสัตว์ทะเลของจริงอย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กป่วยเกิดรอยยิ้ม กำลังใจในการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องได้ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กป่วยและผู้ปกครองได้อีกด้วย ภาพกิจกรรม พาเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง