ต่อชีวิต โค กระบือ 200 ตัว

อาหารเพื่อโค-กระบือ ที่ถูกไถ่ชีวิต

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ดำเนินการนำเงินบริจาคใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ฟาง หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า อาหารข้น ค่าอาหารม้า และบางส่วนนำเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคอก เนื่องจาก เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นช่วงพายุฝน ทำให้น้ำท่วมคอก จึงต้องเร่งปรับปรุงพื้นและหลังคา เพื่อไม่ให้น้ำท่วม ให้โค กระบือ มีที่อยู่อาศัย และชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ

ฟางอัดก้อนถึงโค กระบือ

น้องโค กระบือมีอาหารกิน


รถส่งหญ้าสด ถึงที่หมาย

อาหารให้น้องโค กระบือ

ปรับปรุงคอก สร้างหลังคา


ปรับปรุงพื้น

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ต่อลมหายใจน้องๆ และหวังว่าจะได้รับความเมตตาในโอกาสต่อไป