จัดค่ายโดมขนาบน้ำให้นักเเรียนมัธยม4-6 ที่จ.กระบี่

ค่ายโดมขนาบน้ำ-พาพี่แนะแนวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2019

กิจกรรมค่ายโดมชนาบน้ำจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนาง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ศึกษาในจังหวัดกระบี่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม จำนวน 160 คน (นับจากจำนวนใบสมัคร) แต่ด้วยข้อกำจัดของโครงการจึงคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 68 คน และมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 43 คน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวน 111 คน

ภาพประกอบ

วันที่ 1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง (ศิษย์เก่า) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ประธานโครงการค่ายโดมขนาบน้ำ ครั้งที่2 นายนพฤกษ์ ศรีสุวรรณ มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีเปิด

ภาพบรรยากาศระหว่างพิธีเปิด

รุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษา และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายโดมขนาบน้ำถ่ายรูปร่วมกันในพิธีเปิด

กิจกรรมดาวินชีโค้ด เกมถอดรหัส เป็นการต่อเลโก้ เพื่อเรียนรู้การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม

กิจกรรมโชว์จากฝ่ายสันทนาการ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมระดมความคิด แก้ปัญหา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ice breaking วันที่หนึ่ง

วันที่ 2 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำคณะ 

ภาพระหว่างพักเบรค

ภาพบรรยากาศพิธีปิด ถ่ายรูปร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการ

ผลการประเมินจากการเก็บแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู้ตั้งแต่การเขียนโครงการ รวมไปถึงขั้นตอนในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำหนังสือขอการสนับสนุน การติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมไปถึงได้รู้จักกับพี่ ๆ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมภายในค่าย ที่ให้เราได้พบกับปัญหาและข้อเท็จจริงมากมายในกิจกรรม เช่น ได้เรียนรู้การประสานงานระหว่างกันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้ เป็นต้น

2. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

ได้รับความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย ได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ ที่เป็นนักศึกษา เกิดเป็นเครือข่ายขนาดย่อม เพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาธรรมศาสตร์

3. ความคิดเห็นจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมภายในค่ายมีความสนุกและได้รับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่ตนเองสนใจ พี่ทุกคนในค่ายดูแลและให้คำปรึกษาน้องๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องการให้จัดกิจกรรมค่ายลักษณะเช่นนี้อีกในปีต่อๆ ไป

4. ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย หรืออาจจะเป็นค่ายค้างคืนให้น้องและพี่ๆ ในค่ายสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ตลอดทั้งวัน และได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น หากเป็นช่วงปิดเทอมน้องๆ สามารถตัดสินใจเข้ามร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นควรเพิ่มเวลาช่วงกิจกรรมแนะนำคณะฯ เพราะจะสามารถช่วยให้รายละเอียดที่น้องๆ สนใจได้มากกว่านี้ และส่วนของพิธีเปิดเสนอแนะให้กระชับและไม่ยืดเยื้อจนเกินไป

ผลจากการกิจกรรครั้งนี้จากทีมงานจัดค่าย

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการ

- ข้อจำกัดของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ประกอบกับระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการให้นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดกระบี่ ได้รับรู้ข่าวสารเรื่องโครงการค่ายโดมขนาบน้ำอย่างทั่วถึง

- เรื่องงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลต่อการเดินทางและการจัดกิจกรรมเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

แนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไป

- เตรียมแผนการระดมทุนทางจากช่องทางอื่น ๆ เพื่อหางบประมาณในการจัดทำโครงการ

- ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้นักเรียนทุกคนในจังหวัดกระบี่ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการในครั้งต่อไป เช่น ผ่านนักเรียนที่เคยร่วมกิจกรรมมาแล้ว หรือฝากโรงเรียนภายในจังหวัดกระบี่ เป็นต้น

- การวางแผน การติดต่อประสานใช้รถของมหาวิทยาลัย และประมาณการจำนวนนักศึกษาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ