ติดโซล่าเซลล์ 6 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอน

โซล่าเซลล์ 6 โรงเรียนในจ.แม่ฮ่องสอน (3)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2019

ปัจจุบันทั้ง 6 โรงเรียนที่อยู่ในตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 16 จุด โดยจุดที่ติดตั้งนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นหอพักเด็กนักเรียนชายและเด็กนักเรียนหญิง ห้องครัว โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ และจุดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ทำกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ รวมแล้วมีเด็กจำนวนกว่า 300 คน ที่ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการติดโล่าเซลล์ ทั้ง 6 โรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
  2. โรงเรียนบ้านทิยาเพอ และโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
  3. โรงเรียนบ้านปู่แก้ว
  4. โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านทิชะ
  5. โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
  6. โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน

ภาพประกอบ

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

มีไฟใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในตอนกลางคืน 

โรงเรียนบ้านทิยาเพอ

โรงเรียนบ้านปู่แก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล