เด็กนักเรียน 402 คน ใน จ.แม่ฮ่องสอน มีโภชนาการที่ดีขึ้น

Rice4Good ส่งข้าวให้เด็กดอย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2019

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารเพื่อนำมาหุงให้กับเด็กๆ นักเรียนที่พักนอนและเด็กนักเรียนไป-กลับ ได้รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ มาแล้วจำนวน 3 เดือน ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 และมกราคม 62 ตามแผนการจัดซื้อทั้ง 2 โรงเรียน เราได้วางแผนเอาไว้ ดังนี้

กิจกรรมซื้อข้าวสารรายเดือนโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
พ.ย. 6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ธ.ค.  6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ก.พ. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
เม.ษ. 62สรุปโครงการสรุปผลโครงการ

สาเหตุที่ทั้ง 2 โรงเรียนต้องแบ่งซื้อเป็นรายเดือน เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บข้าวสาร และหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องหนูและสัตว์ต่างๆ ที่จะมากัดกินข้าวสารที่จัดซื้อไว้

ภาพประกอบ


ข้าวสารมาส่งถึงโรงเรียน เด็กๆ ่มาช่วยกันขนย้ายข้าวสาร


เก็บข้าวสารไว้สำหรับกิน 1 เดือน


เด็กๆ เข้าแถวรอรับอาหาร


รุ่นพี่มาช่วยตักอาหารให้รุ่นน้อง


พร้อมกินข้าวกันแล้ว


หน้าตามื้ออาหารในโรงเรียน


เด็กนักเรียนมีข้าวกินอิ่มครบ 3 มื้อ

และจากการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (เดือนพฤศจิกายน 61 – เดือนมกราคม 62) มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น จำนวน 402 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอย จำนวน 221 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 181 คน ที่ได้รับประทานข้าวครบทั้ง 3 มื้อ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
ก่อนร่วมโครงการปกติ (%)89.3683.33
ต่ำ (%)9.579.72
เกิน (%)1.006.94
หลังร่วมโครงการ
(มกราคม 62)
ปกติ (%)92.5598.11
ต่ำ (%)3.190
เกิน (%)1.061.38