แจกไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 200 กระสอบ

เปลี่ยนซังข้าวโพดเป็นถ่านชีวภาพ ลดควันภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018

การเผาซังข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มในปัจจุบันยังเป็นวิธีการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควันปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นทางโครงการจึงได้เปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมในการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์, ค่าอาหารสำหรับผู้ทำงาน, ค่าตอบแทนแรงงาน, ค่าน้ำมันรถสำหรับย้ายอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเราเลือกที่จะทำโครงการร่วมกับคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยการสอนเผาซังข้าวโพดในเตาเผา 200 ลิตร 

การออกบูธเผยแพร่ความรู้

ทางโครงการได้จัดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 25 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน


เผยแพร่ความรู้ในการเผาซังข้าวโพดอย่างถูกวิธีใหแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ให้ความรู้การใช้เตาเผาแบบใหม่แก่เยาวชน

เดือนมีนาคม 2561 โครงการได้ จัดการสอน/อบรม/ให้ความรู้การใช้เตาเผา 200 ลิตร เป็นการเผาแบบมีควันน้อยช่วยลดการเกิดควันและได้ไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงดิน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 


แจกไบโอชาร์

เดือนเมษายน 2561 โครงการได้แจกจ่ายไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดินในฤดูกาลถัดไป จำนวน 200 กระสอบ 

ไบโอชาร์