จัดค่ายสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนในชุมชนตอยาง

ปันคอมพิวเตอร์สร้างห้องเรียนชุมชนให้เด็กและผู้สูงอายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018

หลังจากที่ได้ดำเนินการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างห้องเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในชุมชนตอยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว ดังนั้น ทางโครงการจึงจัดค่าย 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ชื่อกิจกรรม Quality for Life #2 : Happy family มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน ประกอบด้วย

 • นักเรียนโรงเรียนช่องสาริกา 5 คน
 • นักเรียนโรงเรียนวัดดำรงบุล 3 คน
 • นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 6 คน
 • นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 6 คน
 • นักเรียนโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 6 คน
 • นักเรียนโรงเรียนพรหมรังสี 12 คน
 • นักเรียนในชุมชนตอยาง 10 คน
 • นักเรียนบุตรพนักงาน 4 คน
 • CSC &. CSR 4 คน (สลับกันมา)
 • คนในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 10 คน
 • รักษาการเจ้าอาวาส หลวงตาพยงค์
 • วิทยากร คุณสิริมา สุภประกร
 • คุณครูช่วยคุมนักเรียน 6 คน(สลับวัน)
 • ผอ./ครูโรงเรียนมาเยี่ยมค่าย และให้วัตถุดิบในการทำส้มตำ ข้าวต้ม จำนวน 4 ท่าน
 • ผู้อำนวยการมูลนิธิสายธาร คุณวีณา และพนักงาน 2 ท่าน

กิจกรรมภายในค่ายมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน เราจะแบ่งนักเรียนที่อยู่ต่างโรงเรียนต่างชั้นเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยมีระดับชั้นตั้งแต่ ป.2 ถึง ม.3 ซึ่งให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องผ่านกิจกรรมต่างๆ และสมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มตนเอง ออกมาเพื่อแข่งขันกับกลุ่มอื่นๆ สร้างความสามัคคีเพื่อจะผ่านแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ กิจกรรมในค่าย เช่น การฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสัมผัสอวัยวะตนเองตามที่วิทยากรพูด การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า คือ ค่ายครั้งนี้ใช้ไฟฟ้ามากเกินไปทำให้สายไฟเก่า arc flash มีประกายไฟ ทำให้ไฟดับทั้งศาลา ในขณะที่เด็กๆ กำลังทำอาหารอยู่แต่ทุกกลุ่มก็สามารถแก้ไขสถานการได้โดยการจุดเตาถ่านแทน และเปลี่ยนเมนูอาหารได้ทันเวลาที่กำหนด เป็นต้น


นักเรียนทุกคนพร้อมเริ่มกิจกรรม


เด็กจับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน


คอมพิวเตอร์ที่มอบให้กับชุมชนตอยาง


เด็กนักเรียนหาข้อมูลในการทำกิจกรรม


ทีมงานสอนผู้สูงอายุใช้คอมพิวเตอร์

ในค่ายได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยในอนาคต และให้นักเรียนไปนำความรู้ในค่ายไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวถึงการรู้จักป้องกัน กินเป็น อยู่เป็น เข้าใจสาเหตุที่บริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกายหรือคุณภาพไม่ดี จะทำให้สุขภาพไม่ดีต้องเจ็บป่วย

และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เด็กๆ วาดรูปบนถุงผ้าเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ลดการใช้ถุงพลาสติก และรู้จักการแบ่งปันความสุขสู่สังคม/ชุมชน

จากการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ชีวิตจริง ให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต รู้จักคิด การวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสืบค้นข้อมูลจากจากคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิฯ นำไปบริจาค รวมถึงการเตรียมตัวทำอาหารใส่บาตร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่า

 1. นักเรียนสามารถแบ่งงานกันทำได้ดี (มีการวางแผนที่ดี)
 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเก็บกวาด ช่วยทำงานส่วนรวมทำความสะอาดวัด
 3. นักเรียนมีระเบียบในการฟัง กล้าแสดงออก
 4. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. นักเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลงานที่ทำในครั้งหลังได้ดีกว่าครั้งแรก
 6. นักเรียนรักค่าย รักวัด ต้องการที่จะมาอีกครั้ง