จัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรัสิต

ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2018

หลังจากที่ได้เตรียมวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในเบื้องต้น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเครื่องมือบางชนิดได้ชำรุด ดังนั้น ทางทันตแพทย์ ฐนกร ตั้งวงศ์วราชัย หัวหน้าแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อเครื่องมือตามความจำเป็น และความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาล

รายการจัดซื้อเครื่องมือ

1.เครื่องกรอสำหรับงานศัลยกรรม, ผ่าฟันคุด ราคา 145,000 บาท

มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องใหม่ เนื่องจากเครื่องที่รพ.มีอยู่เดิม(จัดหาเมื่อปี 2551) ชำรุด และค่าซ่อมเกินกว่า 40% ของราคาเต็ม ซึ่งไม่สามารถขออนุมัติซ่อมแซมได้ (ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม)

2.เครื่องขูดหินปูนชนิด piezo-electric ราคา 35,000 บาท

3.เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน ราคา 25,000 บาท

งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทั้ง 3 เครื่อง ทั้งหมด 205,000 บาท ซึ่งเป็นงบบริจาคจากเว็บไซต์เทใจ 141,140 บาท และงบบริจาคที่คงเหลือในบัญชีรับบริจาคของ รพ. 63,860 บาท

ขั้นตอนต่อไปจะนำเครื่องมือทุกชิ้นที่จัดหาจากงบบริจาคเข้าบัญชีคุม เป็นสิ่งอุปกรณ์ของรพ.ต่อไป และทำการปรับปรุงห้องทันตกรรมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อไป