สอนว่ายน้ำคนตาบอด

สอนว่ายน้ำคนตาบอด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2018

จากการสอนทักษะว่ายน้ำสำหรับคนตาบอด ในโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด วันที่ 1 กันยายน 2561  เป็นต้นมา ทำให้คนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่กล้าที่จะทำกิจกรรมทางน้ำและว่ายน้ำได้ จากเดิมที่ไม่มีความมั่นใจในการ ทำกจกรรมทางน้ำ

การสอนของโครงการมีขั้นตอนการสอนจากขั้นพื้นฐานในการว่ายน้ำโดยมีครูผู้สอนและอาสาสมัครช่วยดูแลในการฝึกปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับคนตาบอดที่ฝึกหัดว่ายน้ำ และนำไปสู้ขั้นตอนการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยคนตาบอดจะว่ายตาม เสียงของครูผู้ฝึกสอน มีท่าว่ายน้ำแบบบังคับในการฝึกคือ ว่ายท่าฟรีสไตร์ ว่ายท่ากบ ว่ายท่ากรรเชียง ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำได้


นอกจากนี้ยังมีการ ฝึกนอนหงายลอยตัวในท่าปลาดาว จับเวลา 30 นาที เพื่อให้คนตาบอดมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำ และรอความช่วยเหลือ ซึ่งบางคนทำได้ตามเวลาที่กำหนดและบางคนทำได้ใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนด 

สำหรับการการสอนเราได้เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม 2561 จะมีการฝึกและสอน การใช้ อุปการช่วยชีพในน้ำ การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางน้ำ การเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนสติ ( CPR ) ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จะมีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ใน 3 ทักษะ คือ

1.ทักษะการว่ายน้ำ

2.ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการขอความช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆ

3.ทักษะการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ทุกคนต้องผ่านการประเมิน ทักษะทั้ง 3 ทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความคาดหวังเมื่อจบโครงการ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับ คนตาบอด จะต้องว่ายน้ำเป็น และเอาตัวลอดจากการประสบเหตุและประสบภัยทาง น้ำ ตลอดจนสามารถรวมกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการว่ายน้ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


สำหรับงบประมาณ

1.จัดซื้อ ชุดว่ายน้ำจำนวน 8 ชุด

2.หมวกว่ายน้ำแบบผ้า จำนวน 10 ใบ

3.จัดซื้อคลิกบอด จำนวน 10 ชิ้น

4.จัดทำป้ายโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับ ค

5.ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วม โครงการว่ายน้ำ เพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด จำนวน 23 คน ทุกวันเสาร์

นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนชุดว่ายน้ำจากสมาคนกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 14 ชุด และคลิกบอดจำนวน 11 ชิ้น ได้รับการสนับสนุน แว่นตาว่ายน้ำจาก คุณ Noppa Srisue และบริษัท Speedo จำนวน 30 ชิ้น ได้รับการสนับสนุนหมวกว่ายน้ำแบบซีลีโคลน จำนวน 12ใบ จากคุณ Maprang Nawatchara และคณะ ได้รับการสนับสนุนเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว จากร้านสนามเดินป่า เพื่อให้คนตาบอด ได้เรียนรู้การใช้เสื้อชูชีพอย่างถูกวิธีและเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในน้ำเมื่อใส่เสื้อ ชูชีพได้รับการสนับสนุนการให้บริการสระว่ายน้ำ จาก คุณ Phawinwat Thammakitmongkol โดยลดอัตราค่าใช้บริการ สระว่ายน้ำ จาก 50 บาท/คน เหลือ 40 บาท/คน


 การใช้คลิกบอร์ดในการฝึกว่ายน้ำ

ปลาดาว ทักษะสำคัญในการรอคอยความช่วยเหลือ

ทักษะการว่ายท่ากรรเชียง

การใช้ชูชีพที่ถูกวิธี