สร้างอาคารเรียนที่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ

สร้างอาคารศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2023

บ้านโกแประตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง

ทางมูลนิธิไอแคร์ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคาเรียนให้กับนักเรียนบ้านไกล ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้ถึง 120 คน เพื่อมีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ซึ่งการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จและได้ทำการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " ขอขอบคุณทางมูลนิธิไอแคร์เป็นอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามอย่างสูงในการที่มาร่วมกันสนับสนุนอาคารเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีความทุรกันดารจริงๆ ในการที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ที่เป็นความหวังดีของมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ตื้นตันใจและอยากจะขอบคุณครับ " ด.ต.ชายแดน ภู่นายพล ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

 " ขอขอบพระคุณมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนมาสร้างอาคารเรียนใหม่ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแห่งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนของเรามีสถานที่ในการเรียนที่สะดวกสบาย ขอขอบพระคุณค่ะ " ส.ต.ท.หญิงสุธีรา แก้วตาสาละวิน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ120 คนเด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนที่เหมาะสมในการเรียน และเด็กนักเรียนที่บ้านไกลสามารถพักอาศัย เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม