ให้การช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 13 กรณี

BLOSSOM กองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2023

โครงการ BLOSSOM กองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว ให้พ้นจากเหตุรุนแรง ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการหาทีมช่วยเหลือมืออาชีพ ตั้งแต่ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้จัดการรายกรณี การช่วยเหลือผ่านกองทุนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ SHero สามารถสนับสนุนทีมอาสา และสนับสนุนให้ผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวมีทางเลือกในการแก้ปัญหาในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง โดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่าย

โครงการดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2565 จนถึงเดือนตุลาคม 2566 กองทุนจากโครงการได้ถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวไปจำนวนทั้งหมด 13 กรณี และยังช่วยมีส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่ผู้เสียหายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกกว่า 200 กรณี

การที่โครงการสนับสนุนทีมอาสา นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ผู้เป็นอาสาสมัคร ทั้งทนายอาสา และผู้จัดการกรณีอาสา ได้เรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งผู้ร่วมแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว อาสาสมัครได้เรียนรู้ผ่านการช่วยเหลือ ทางคดีความ ซึ่งเป็นคดีความที่มีความละเอียดอ่อน ทำให้อาสาสมัครได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นคัดกรอง ประเมินงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านคดีความเพื่อขอความคุ้มครองที่ชั้นศาล วางแผนการปลอดภัย และการติดต่อกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งต่อ

อาสาสามัครหลายท่านได้ชี้แจ้งว่าประสบการณ์อาสากับโครงการ ทำให้อาสาสมัครได้เรียนรู้และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างแท้จริง และโครงการสามารถสนับสนุนการทำงานของทีมอาสาของ SHero ได้ทั้งในแง่มุม การทำงานต่อผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว และการทำงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นอีกด้วย

สิ่งที่ทางองค์กรจะทำต่อไป คือการนำเงินจากกองทุนในโครงการไปใช้สนับสนุนทีมช่วยเหลือมืออาชีพ โดยเฉพาะทนายความ นักสงคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้จัดการรายกรณี แก่ผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวเป็นการต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ทางองค์กรจะหาทางจัดการค่าใช้จ่ายต่อรายกรณีให้ได้คุ้มค่าและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เบี้ยเลี้ยงกรณีลงพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ทางองค์กรจะจัดทำข้อมูลถอดบทเรียน จากการช่วยเหลือรายกรณีนี้ เพื่อนำไปใช้ต่อในการเสนอแนะต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้อย่างรอบด้านมากขึ้น

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ตั้งแต่ติดต่อ SHero และ SHero ให้การช่วยเหลือชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ตัวฉันและลูกไม่ต้องย้ายออกจากที่พักแต่เรามี safety plan และไม่ต้องย้ายที่อยู่ ทั้งยังรู้สึกปลอดภัย ฉันออกจากความสัมพันธ์ที่รุนแรงมาได้ 1 ปีครึ่งแล้วต้องขอบคุณ SHero ”  คุณ A (นามสมมติ) หนึ่งในผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก SHero

“ การขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นบางครั้งเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการดำเนินการด้วยตนเอง ทีมของ SHero เป็นทีมงานสหวิทยาการทำให้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการช่วยเหลือเรา เพราะทีมงานมีทั้งผู้ดูแลเคสและทนายให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Case management & Probono lawyers) ทำให้เราได้รับทั้งการช่วยเหลือทางด้านกฏหมายในการปฏิบัติการจริงและการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ รวมถึงการตอบคำถามที่เรามีจำนวนมากทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงและรู้สึกได้รับการสนับสุนนในเส้นทางของกระบวนการยุติธรรม ” คุณ B (นามสมมติ)  หนึ่งในผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก SHero 

“ สำหรับตัวหนูเองรู้สึกประทับใจและขอบคุณพี่ๆ ในทีมทุกคนที่ช่วยเหลือเคสของหนูจนประสบผลสำเร็จ หนูเหมือนได้ชีวิตใหม่ไม่ต้องทนอยู่ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตให้เขาคอยทำร้ายและควบคุมชีวิตหนูอีกต่อไป เหมือนหนูได้เติบโตได้ออกมามองโลกกว้างมากขึ้นรู้สึกรักตัวเองและรู้ว่าตัวเองมีความสามารถและมีคุณค่า  และหนูจะใช้ชีวิตใหม่นี้ให้ดีให้ปลอดภัย ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ” คุณ C (นามสมมติ) หนึ่งในผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก SHero

 “ การทำงานร่วมกันเป็นทีมของอาสาสมัครจาก SHero ที่มีทั้งนักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา นอกจากจะทำให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลในมิติที่กว้างขึ้นแล้ว ตัวอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเองก็ได้รับการโอบอุ้ม ได้รับกำลังใจ และเสริมสร้างความมั่นใจให้กันและกันได้อย่างดีด้วย เพราะในหลายกรณี ทีมอาสาสมัครของ SHero จำเป็นต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้เสียหาย ต้องเป็นตัวแทนในการเรียกร้อง และต่อสู้กับอคติ ความไม่เข้าใจ และระบบราชการที่ไม่เป็นมิตรและละเอีอดอ่อนกับผู้เสียหายที่ถูกลดทอนพลังและมีบาดแผลจากสถานการณ์ความรุนแรงมาแต่เดิมแล้ว การทำงานป็นทีมสหวิชาชีพเล็กๆ ของ SHero จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรทั้งต่อผู้เสียหาย และอาสาสมัคร ทั้งยังเป็นตัวอย่างงที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย ” นักสังคมสงเคราะห์อาสา

 “ สิ่งที่ประทับใจสำหรับ SHero คือ การที่ SHero เป็นองค์กรที่มีค่านิยมองค์กร (core value) ที่เข้มแข็งและแน่ชัดมาก ทุกครั้งที่มีผู้เสียหายส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามา องค์กรพยายามที่จะช่วยเหลือทุกเคสอย่างเต็มความสามารถที่สุด การทำงานปราศจากอคติและไม่มีเรื่องของการเมืองเข้าแทรกแซงที่จะทำให้เราทำงานอย่างไม่สะดวกหรือไม่สบายใจ นอกจากนั้น SHero ยังคอยให้ความรู้เพิ่มเติมกับอาสาทึ่เข้ามาช่วยทำงานตลอด ทำให้การทำงานง่ายและสำเร็จได้จริงๆ ” ทนายความอาสา 

 “ ได้รับการความช่วยเหลือทั้งด้านงาน ความรู้ และสุขภาพจิต จากคนทำงานด้วยกันเป็นอย่างดี ทุกๆคนช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อะไรที่เราไม่รู้ ทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ รู้สึกประทับใจคนในองค์กรและการทำงานของคนในองค์กรมากๆ ช่วยทำให้เรามีกำลังใจและไม่ท้อในการที่จะช่วยเหลือเคสต่อ อีกทั้งเวลาเราช่วยเหลือเคสแต่ละเคสจนสำเร็จแล้ว เราได้เห็นเคสมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย นั่นทำให้เรารู้สึกดีใจมากๆและภูมิใจกับตัวเองเหมือนกันที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนๆ หนึ่งให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยได้ในแบบที่เขาควรได้รับ นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการทำงาน ความคิด สภาพสังคม การบังคับใช้กฎหมาย หรือสภาพจิตใจของเคส การเรียนรู้จากการทำงาน ทำให้รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันกฎหมายให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างสังคม ” ทนายความอาสา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มคนเปราะบางผู้ประสบความรุนแรง13 คนผู้ได้รับประโยชน์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตใจ สังคมและด้านกฎหมายเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ได้รับความเป็นธรรมและใช้ชีวิตปราศจากความกลัว 
อื่นๆทนายอาสาและผู้จัดการกรณีอาสา16 คนพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

**  เนื่องจากการทำงานคดีเป็นข้อมูลความลับ จึงไม่สามารถนำเสนอรูปเกี่ยวกับการทำคดีโดยตรงได้ ขอนำเสนอการทำงานประชุมคดีและการอบรมระหว่างทีมแทน อย่างไรก็ตาม ในการทำอบรมทรัพยากรของทีม ไม่ได้มีการใช้งบประมาณจากกองทุนที่ระดมผ่านเทใจแต่อย่างใด **