ส่งต่อเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 22 ราย

เชื่อมสุขส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023

ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2566 มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคเตียงจากผู้มีจิตศรัทธา และดำเนินการส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 22 ราย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการเงิน ที่จะต้องจัดหา/ซื้อเตียงเอง รวมถึงได้แบ่งเบาภาระผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย

รายละเอียดการรับส่งเตียงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

  “ มูลนิธิฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเตียงผู้ป่วยถึงบ้าน คุณพ่อดีใจมาก เพราะทำให้การนอนหลับดีขึ้น คนดูแลก็สะดวกสบายขึ้น โดยเฉพาะการป้อนอาหาร อาบน้ำ หรือเปลี่ยนแพมเพิร์ส ต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริจาค และมูลนิธิฯ ที่มีจิตเมตตาแก่ผู้ยากไร้ ” คุณทวีรัตน์ สังข์อยู่ เป็นบุตรสาวและผู้ดูแล คุณสำนวน สังข์อยู่ อายุ 73 ปี ผู้ป่วยอาการน้ำเกินในโพรงสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ ฐานะยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ไม่สามารถจัดหา หรือซื้อเตียงและอุปกรณ์ช่วยเหลือเองได้ 22 คน
  1. ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย
  2. ค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวลดลง
  3. ทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของคนในครอบครัวดีขึ้น
 รูปภาพการดำเนินกิจกรรม