มอบแว่นสายตาให้เด็กดาวน์ซินโดรม 20 คน

แว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023

มูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการทางสติปัญญา ด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และการสังคมระดับต่างๆ โดยมีศูนย์ฯ และโรงเรียนที่ให้บริการจำนวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 แห่ง โดยเด็กหลายคนมีอาการสายตาสั้น หลังจากที่ได้รับแว่นตาแล้วนั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

  • ช่วยให้เด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาและจัดหาแว่นตาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • ลดภาระการดูแลของครอบครัว เมื่อเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • ได้เรียนหนังสือ มีอาชีพ มีรายได้ ไปจนถึงสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
  • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเงินระดมทุนทั้งหมด 66,058 บาท เพื่อดำเนินโครงการการแว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม 60,000 บาท และเงินคงเหลือ 6,058 บาท มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนำไปดูเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
เด็กพิการทางสติปัญญา20 คนเด็กพิการทางสติปัญญาได้แว่นตาช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม