โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2023

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามรายการที่กำหนดในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางโรงเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 และเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการเทใจพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วิดีโอความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 174 คนได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเรียน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

 ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ทดลองศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่