บลจ. อินโนเทค ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการในเทใจดอทคอม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และเทใจ ได้ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดย บลจ. อินโนเทค จะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการในเทใจดอทคอม โดยจะแบ่งค่าธรรมเนียมกองทุน (Management fee) จากกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบริจาคให้แก่โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม และการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนกว่าจะมีการเลิกกองทุน