โครงการสุขภาพ

ถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง

ฤดูแล้งโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งขาดน้ำในการอุปโภคอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่เก็บน้ำของตัวเอง บ่อยครั้งที่ครูต้องออกไปตามหาน้ำมาให้เด็กได้ใช้กัน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

40,070 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 35

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง

27 เมษายน 2016
โครงการถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง โดยการสนับสนุนของโครงการเทใจดอทคอมร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)และมีการวางแผนการดำเนินการดังนี้
 
วันที่ 20 เมษายน 59
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้รับการโอนงบประมาณจากโครงการเทใจดอทคอม เพื่อสนับสนุนโครงการถังเก็บน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง องสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 59
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ที่ทำหน้าที่ประสานงานในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ทำเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการฯ ที่ทางโครงการเทใจดอทคอมโอนมาให้กับทางฝ่ายการเงินของมูลนิธิฯ(ตามระเบียบของมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ต้องส่งใบคำร้องขอเบิกเงินก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อที่ทางฝ่ายการเงินจะนำใบขอเบิกไปให้กรรมการมูลนิธิฯพิจารณาและเซ็นอนุมัติ)
 
วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 59
อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาและเบิกเงินตามคำร้องขอเบิกเงินของเจ้าหน้าที่
 
วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 59
ฝ่ายการเงินของมูลนิธิฯ โอนเงินสนับสนุนโครงการถังเก็บน้ำฯ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 59
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) นัดหมายกับทางผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯของโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง เพื่อประชุมวางแผนในการดำเนินงานจัดทำถังเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 
หมายเหตุ : ในระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 59 ทางโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งอยู่ในระหว่างปิดเทอม และจะเริ่มเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม 59
 
ไตรรงค์ บัวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
26 เมษายน 59
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนเป็นคนไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงกว่า 138 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยการคมนาคมที่ลำบากจึงมีเด็กกว่า 31 คนที่ไม่สะดวกไป-กลับบ้าน จึงพักค้างที่โรงเรียน

ลักษณะที่ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกุ้ง อยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนมีฐานที่ตั้งอยู่บนดอยสูง จึงมีปัญหาเรื่องน้ำอย่างมาก แม้ทุกวันนี้โรงเรียนมีแหล่งน้ำสำคัญ 2 แหล่ง คือ 1. พื้นที่ส่วนบุคคลที่ขุดเป็นบ่อพักน้ำ โดยอบต.ประสานงานไว้ขอให้โรงเรียนได้ใช้น้ำด้วย ทว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่รับอนุญาตในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากเจ้าของที่ต้องเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร 2. แหล่งเก็บน้ำร่วมกับชาวบ้าน ทว่าบ้านพักอาศัยของชาวบ้านอยู่ที่พื้นที่ต่ำกว่า หากชาวบ้านใช้น้ำ ทางโรงเรียนก็จะได้รับผลกระทบ

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องการแท๊งค์น้ำ 2,000 ลิตร 4 ถังเพื่อไปกักเก็บน้ำบริเวณภูเขาและส่งกลับมาที่โรงเรียนให้เด็กและครูมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี โดยเฉพาะหน้าแล้งที่น้ำไม่เพียงพออย่างมาก

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำโครงการประปาภูเขาเพื่อนำน้ำจากภูเขาเข้ามาใช้อุปโภค บริโภค ภายในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

 

ประโยชน์ของโครงการ :

1 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งได้บ่อพักน้ำเพื่อทำระบบประปาภูเขา

2. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งได้ระบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ำจากภูเขาเข้ามาใช้ในโรงเรียน

3  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

4.1 ประชุมคณะครู 

4.2 จัดทำโครงการ

4.3 เสนอโครงการ

4.4  ดำเนินงานตามโครงการ

4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

สมาชิกภายในทีม :

นางนงนุช วิชชโลกา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

นายบุญชัย ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

นายดอนชัย  สุธา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

ภาคี :

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

food4goodth

ความคืบหน้าโครงการถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง

27 เมษายน 2016

โครงการถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง โดยการสนับสนุนของโครงการเทใจดอทคอมร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)และมีการวางแผนการดำเนินการดังนี้
 
วันที่ 20 เมษายน 59
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้รับการโอนงบประมาณจากโครงการเทใจดอทคอม เพื่อสนับสนุนโครงการถังเก็บน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง องสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 59
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ที่ทำหน้าที่ประสานงานในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ทำเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการฯ ที่ทางโครงการเทใจดอทคอมโอนมาให้กับทางฝ่ายการเงินของมูลนิธิฯ(ตามระเบียบของมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ต้องส่งใบคำร้องขอเบิกเงินก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อที่ทางฝ่ายการเงินจะนำใบขอเบิกไปให้กรรมการมูลนิธิฯพิจารณาและเซ็นอนุมัติ)
 
วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 59
อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาและเบิกเงินตามคำร้องขอเบิกเงินของเจ้าหน้าที่
 
วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 59
ฝ่ายการเงินของมูลนิธิฯ โอนเงินสนับสนุนโครงการถังเก็บน้ำฯ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 59
นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) นัดหมายกับทางผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯของโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง เพื่อประชุมวางแผนในการดำเนินงานจัดทำถังเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 
หมายเหตุ : ในระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 59 ทางโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งอยู่ในระหว่างปิดเทอม และจะเริ่มเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม 59
 
ไตรรงค์ บัวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
26 เมษายน 59

แผนการใช้เงิน

รายการงบประมาณ

1. หิน    1     คิว

650
2.ทราย 1     คิว 600
3.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนจำนวน    4      ถุง504
4.เหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว จำนวน      5     เส้นๆละ 50 บาท250
5.ท่อประปา PE ขนาด 3 นิ้ว จำนวน      50     เมตร400
6.ท่อประปา PE ขนาด 2 นิ้วครึ่งจำนวน      50     เมตร 1,000
7.ข้อต่อข้อทด จาก 3 นิ้วลดลง   2 นิ้วครึ่ง 2ตัว50
8.ลวดหนามจำนวนหนึ่งม้วน200
9.ข้อต่อท่อน้ำ PE  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน      5  อัน ๆละ 5 บาท25
10.แทงค์เก็บน้ำขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน   4      ถัง ๆละ 7,000 บาท 28,000
11.เหล็กไวเมท600
12.วัสดุสิ้นเปลื้องอื่นๆ และค่าอาหารอาสาสมัคร3,721
13.ค่าดำเนินการเทใจ4,000
งบประมาณทั้งหมด40,000