โครงการการศึกษา

คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านไกรเกรียง หมู่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

82,894 Baht

เป้าหมาย

115,500 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 72%
จำนวนผู้บริจาค 85

สำเร็จแล้ว

“ลูกคนโตของฉันต้องออกไปเรียนนอกหมู่บ้าน ไปอยู่โรงเรียนประจำ ปิดเทอมถึงจะได้เจอกัน เราก็เป็นห่วงสารพัดว่า เขาจะกิน นอน ซักเสื้อผ้าอย่างไร เพราะเขายังเล็กอายุเพียง 6 ขวบ ปีนี้ลูกคนเล็กของฉันก็ถึงเกณฑ์ต้องเข้าโรงเรียน ถ้ามีโรงเรียนที่หมู่บ้านฉันก็ไม่ต้องเสียลูกไป แต่วันนี้เขากำลังจะยุบโรงเรียน” เสียงสั่นเครือของคุณแม่ลูก 2 กล่าวในที่ประชุมหมู่บ้าน

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับคำเชิญของคุณสถาปนา ธรรมโมรา ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด ซึ่งเคยทำงานด้านการศึกษาร่วมกันมายาวนานกว่า 10 ปี ให้ร่วมประชุมกับชาวไกรเกรียง ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

พื้นที่แห่งนี้ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยากลำบากเป็นถนนดินลูกรังลัดเลาะไปตามภูเขาสูงชันในผืนป่าที่มีแนวเขตติดต่อกับ 2 อุทยาน 1 เขตรักษาพันธุ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเส้นทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลเขาโจดถึงหมู่บ้านไกรเกรียง มีระยะทางประมาณ 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

เราทราบจากที่ประชุมว่า “โรงเรียนท้ายเขื่อนแห่งนี้จะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนในอำเภอที่ชื่อ บ้านน้ำพุ หมู่ 2 ต.เขาโจด เป็นโรงเรียนแม่ ระยะทางห่างกันรวม 31 ก.ม”.

ภาพการร่ำไห้ของพ่อกับแม่เมื่อพูดถึงการศึกษาที่พรากลูกไปจากอกจึงมีให้เห็นอยู่เนืองๆสถาบันครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกำลังถูกสั่นคลอนด้วยการศึกษา เด็กเล็กออกไปเรียนหนังสือนอกหมู่บ้านตั้งแต่วัยอนุบาล ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชน

ทางเทศบาลเขาโจดจึงตั้งใจทำให้โรงเรียนยังอยู่ต่อด้วยการพยายามหางบประมาณดำเนินการเองในระยะยาว

อย่างไรก็ตามในระยะสั้นนี้เทศบาลได้รวมกับมูลนิธิส่งครูอาสา 2 คนไปสองที่ห้องเรียนแห่งนี้ทำให้มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ป.5 รวม 35 คน และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้ มูลนิธิได้จัดทำแผนจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนโดยจะส่งครูอาสา 3 คน เข้าไปจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่

 • ช่วงชั้นที่ 1 ระดับอนุบาล1-2
 • ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • ช่วงชั้นที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

ช่วงระหว่างช่องว่างการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาลตำบลเขาโจดยังไม่เรียบร้อย ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนค่าครองชีพให้กับครูอาสา (บุคลากรด้านการศึกษา) ดังนั้นมูลนิธิและเทศบาลตำบลเขาโจด จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับครูอาสา เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้ครูอาสาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพ และสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ลูกหลานชาวไกรเกรียงให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง

 1. มูลนิธิจัดประชุมวางแผนงานการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับชาวชุมชนบ้านไกรเกรียง ครูอาสาและเทศบาลตำบลเขาโจด
 2. มูลนิธิและครูอาสาจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบองค์รวม ในภาคเรียนที่ 2
 3. ประชุมชาวบ้าน และแนะนำครูอาสา
 4. ส่งครูเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
 5. ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของครูในพื้นที่
 6. สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่ผ่านมา

เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างรอยยิ้ม คืนครูให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนมีครูผู้มีใจรักในการสอน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับชุมชน มาช่วยพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง และนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย
 2. นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชน ก่อให้เกิดความผูกพันในครอบครัวและมีสำนึกรักชุมชน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางทิศทางพัฒนาลูกหลานของตน
 3. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบองค์รวม บูรณาการสาระวิชาให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยครูอาสาที่มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Base Learning) โดยสร้างการมีส่วนร่วมกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่เด็ก ๆ สร้างสภาวะที่ไร้แรงกดดันและใช้จิตวิทยาเชิงบวกในกระบวนการจัดการเรียนรู้
 4. ผู้ปกครองนักเรียน ชาวชุมชนบ้านไกรเกรียงและชุมชนใกล้เคียงมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

สมาชิกโครงการ

 1. นายสถาปนา ธรรมโมรา : ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 2. นายวิทิต เติมผลบุญ : เลขานุการ และกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 3. นางสาวรวงทอง จันดา : เหรัญญิก และกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 4. นายปิยะ ไวยานิกรณ์ : เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 5. นางสาวพิมพ์ชนก จอมมงคล : เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 6. นายชาคร วินากรณ์ (ครูอุ้ม) : ครูอาสาบ้านไกรเกรียง สอนระดับชั้น อ.1-2
 7. นางสาวสุภาภรณ์ อำนวยพร (ครูไวน์) : ครูอาสาบ้านไกรเกรียง สอนระดับชั้น ป.1-3
 8. นายพงศกร เรืองสา (ครูพงษ์) : ครูอาสาบ้านไกรเกรียง สอนระดับชั้น ป.4-5 

หน่วยงานภาคี

 1. เทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี : โทรศัพท์ 034-675526
 2. มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
  Fecebook:  มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  http://www.cyfthai.org
  E-mail : info@cyfathai.org
  ที่ตั้ง 161 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 แยก 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
  โทร (02) 105 4595 ต่อ 104 หรือ 202 , (085) 043 7878 , (098) 668 8099 โทรสาร (02) 105 4596
 3. องค์กรชุมชนบ้านไกรเกรียง
 4. วัดบ้านไกรเกรียง 

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 1,500 บาทขึ้นไป : เสื้อยืดสัญลักษณ์มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ตัว
 • บริจาค 700 บาท ขึ้นไป : สมุดทำมือ หน้าปกมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • บริจาค 300 บาท ขึ้นไป : กระดาษโน้ต ลายมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเงิน(บาท)
ค่าครองชีพครูอาสาประจำเดือน จำนวน 3 คน เดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน 150,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบ้าน)

หมายเหตุ : งบประมาณจำนวน 150,000 บาทนี้ เทศบาลตำบลเขาโจดได้สมทบค่าครองชีพครูอาสา 9,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

มูลนิธิต้องการการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท)

*** ค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์ 115,500