โครงการการศึกษา

สวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน

มอบความสุขให้เด็กๆ ด้วยการจัดซื้อรองเท้า ให้เด็กๆ ไปโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ นครศรีธรรมราช

ยอดบริจาคขณะนี้

67,700 บาท

เป้าหมาย

65,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 87

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ 2017

กลุ่มนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและความสุขให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ใน 5 โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านชายท่า


ภาพกิจกรรมโรงเรียน ตชด. ราษฎร์พิทักษ์ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดโคกพิกุลและโรงเรียนวัดบ้านรามอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

โครงการไอดี พี่ปันน้อง หลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการไอดี พี่ปันน้อง เพื่อเป็นตัวแทนในการมอบ รองเท้า ให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถม

พวกเรากลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนดังกล่าวเพื่อไปจัดกิจกรรมมาแล้ว  พบว่านักเรียนที่นั่นเป็นนักเรียนที่บ้านลำบาก เด็กกำพร้าพ่อแม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนเด็กบางคนที่ได้เข้าไปสอบถามได้เจอพ่อแม่ครั้งล่าสุดคือตอนที่มาส่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย 

และเรายังพบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่มีรองเท้าใส่ พวกเราจึงเข้าไปสอบว่า ''น้องทำไมไม่ใส่รองเท้า'' น้องตอบว่า "ผมไม่มีรองเท้าใส่ครับพี่ "  บางคนก็ได้เดินมาบอกกับพี่ๆ ว่า พี่ครับผมอยากเล่นฟุตบอล ผมอยากมีรองเท้าใส่และก็มีอีกประเภทจากการสอบถามสาเหตุที่ไม่ใส่รองเท้าคือ ได้นำรองเท้าใส่ไว้ในกระเป๋า ยอมเดินเท้าเปล่าเพราะกลัวหายทางเรานักศึกษาสถาปัตย์ จึงได้คิดโครงการที่จะแบ่งปันรองเท้าให้กันน้องที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วย ซึ่งทางเด็กประถมที่ทางเราจะแบ่งปันรองเท้าการลงไปทำกิจกรรมครั้งที่ 1 ทางสำนักวิชาได้บริจาครองเท้า ให้แก่เด็ก ปฐม 1-6 และโครงการครั้งที่2นี้จะลงไปมอบให้กับเด็ก ปฐม ปีที่ 1 และมอบให้กับเด็กมัธยม 1-3 ก เป็นจำนวนเด็ก 274 คน เพื่อแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองที่ยางจน และเด็กที่กำพร้าพ่อแม่ และเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียน

ร่วมสร้างความสุข สนุกสนาน รวมทั้งนำอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นมาบริจาคให้กับน้องๆนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 เป็นโรงเรียนประจำที่น้องๆ พักอยู่หอในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนสำหรับน้องๆที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเช่น กำพร้าพ่อแม่  ฐานะทางบ้านยากจน เป็นต้น นอกจากนั้นยังจะสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีแก่คุณครูและน้องๆนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนน้องๆที่ขาดแคลนได้มีรองเท้าและกระเป๋า สวมใส่เพื่อไปเรียนหนังสือและเล่นกีฬา
 2. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของน้องๆในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วน
 3. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มีโอกาสได้รับสิ่งของที่พี่ๆแบ่งปันมาอย่างทั่วถึง

จำนวนเด็ก

 • ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน
 • มัธยมต้น จำนวน
  • ม1 จำนวน 106 คน
  • ม2 จำนวน 93 คน
  • ม3 จำนวน 57 คน

รวมทั้งหมด 274 คน

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

 1. สำรวจจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
 2. เปิดระดมทุน และประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. ลงพื้นที่เพื่อวัดขนาดรองเท้าของเด็กนักเรียน
 4. จัดซื้อ รองเท้า กระเป๋าและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
 5. ส่งมอบรองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการค่าย สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาชิกภายในทีม :

สมาชิกภายในทีม :

ชื่อ ชโลทร ปะทะโม ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาการออกแบบ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 090-065-1448

นายสราวุธ เลาหะสราญ ตำแหน่งนักวิชาการ(ที่ปรึกษาในการทำโครงการ)
สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 087-543-4932

ชื่อ นายกฤษดา หนูเล็ก
นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ นายจักรพันธุ์ เบญจวิญญู
นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ภริตพร แก้วแกมเสือ (Miss Pharitporn Kawkamsue)อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการ
Email: pharitporn.ka@wu.ac.th

ภาคี

สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการสวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน

29 พฤศจิกายน 2016

โครงการสวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน โดยเจ้าของโครงการ กลุ่มไอดีพี่ปันน้อง จากสาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้อรองเท้าเพื่อมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน และจะดำเนินการจัดมอบให้แก่โรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ระดับชั้นประถม 1-6 มีจำนวนนักเรียน 47 คน
 2. โรงเรียนบ้านชายท่า ระดับชั้นประถม 1-6 มีจำนวนนักเรียน 68 คน
 3. โรงเรียน ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ ระดับชั้นประถม 1-6 มีจำนวนนักเรียน 90 คน

การดำเนินกิจกรรม

 1. ในเดือนพฤศจิกายน ทางกลุ่มลงพื้นที่เก็บขนาดรองเท้าของเด็กนักเรียนและจัดซื้อ รองเท้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
 2. ส่งมอบรองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการค่าย สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในต้นเดือน ธันวาคม

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

"เราคิดอยู่เสมอทุกคนเกิดมาล้วนมีหน้าที่ มีภาระที่ต่างกันไป แต่เราเชื่อว่าคนในสังคมของเรามีคนที่จิตใจดี มีน้ำใจ และอยากช่วยเหลือสังคม และเราคิดถูก เราจึงอาสา ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกับเพื่อน น้อง พี่ๆ ทุกคนที่ช่วยกัน ร่วมกัน ในการระดมทุนบริจาคในครั้งนี้ ผ่านช่องทาง “เทใจ.com” ทางเราเองได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา อาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นได้ทั้งหมด แต่ก็คงทำให้สังคมดีขึ้นบ้างโดยเฉพาะน้องๆ เด็กๆ ที่จะได้รับรองเท้า ได้รับน้ำใจจาก ทุกๆคนที่ร่วมกันบริจาค และเหตุผลที่พวกเราตั้งใจทำโครงการเพื่อเด็ก เนื่องจากเด็กคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนสังคมในอนาคตข้างหน้าเราจึงอยากช่วยเด็กที่ด้อยโอกาส ให้เขาได้รู้สึกดีกับสังคมที่เราอยู่ ให้เขารักประเทศของเขา รักสังคมของเขา ไม่อยากให้เขาต้องน้อยใจกับชีวิตที่เขาเกิดมา และอยากให้เขารับรู้ว่าพวกเราไม่ทิ้งเขา  ความรู้สึกของผู้สนับสนุนกับพวกเราเองก็คงไม่ต่างกันและเป้าหมายที่ตรงกัน พวกเราดีใจที่ได้ทำโครงการนี้ให้สำเร็จ และเรามั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่ใช่โครงการสุดท้าย หากยังมีทุกคนที่ร่วมกันช่วยสนับสนุน ขอบคุณครับ"

ชโลทร ปะทะโม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ 2017

กลุ่มนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและความสุขให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ใน 5 โรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านชายท่า


ภาพกิจกรรมโรงเรียน ตชด. ราษฎร์พิทักษ์ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดโคกพิกุลและโรงเรียนวัดบ้านรามแผนการใช้เงิน

รายการ ราคารวม (บาท)
1.ค่ารองเท้าราคาคู่ละ 200 บาท ต่อเด็ก 274 คน 54,800
2.ค่าดำเนินกิจกรรมในการลงพื้นที่ในส่วนของค่ารถตู้ 3,000
3.ค่าดำเนินกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กๆ 8,000
รวมค่าใช้จ่าย 65,800