โครงการสิ่งแวดล้อม

นักกู้ขยะข้างถนน Street's Hero

เปลี่ยนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้เป็นฮีโร่กู้ขยะ ด้วยรถเก็บขยะที่ออกแบบพิเศษสำหรับคนเร่รอน เพื่อให้เขามีรายได้ และมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

65,000 บาท

เป้าหมาย

65,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 55

สำเร็จแล้ว

ขยะกำลังจะล้นโลก!!!

ประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลถึงกว่า 1 ล้านตันต่อปี  

เราจึงพบเจอเสมอว่า มีเต่า และปลาในท้องทะเลตายจากการกลืนขยะพลาสติก 

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนต้องมาเป็นฮีโร่กู้ขยะ พร้อมกับไม่สร้างขยะให้โลกใบนี้

มูลนิธิอิสรชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ (homeless) มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้ดีขึ้น ตั้งแต่สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเป็นพลเมือง การเยียวยาจิตใจ

ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบางคนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเอกสารใด ไม่มีอาชีพที่ตายตัว  บางคนเปิดแผงนวด บางคนเดินเก็บขยะใส่ถุงนำไปขายเพื่อแลกของกินของใช้จำเป็น โดยคนเหล่านี้ใช้ทางเดินเท้า หรือซอกหลีบตามมุมตึกเป็นที่กิน ที่นอน ที่อยู่อาศัย

 เราอยากให้พวกเขามีอาชีพที่สุจริตพร้อมช่วยเหลือสังคม เราจึงมีไอเดียอยากสร้างให้พวกเขาเป็น Street hero นักกู้ขยะข้างถนน เพราะเรามองเห็นความสำคัญของการพัฒนาและช่วยสังคมไปพร้อมๆ กัน เราใช้เวลาตลอดสองเดือนมาเปลี่ยนทดลอง  ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้กลายเป็น Street's Hero นักกู้ขยะข้างถนน ด้วยการให้ให้พวกเขาเดินเก็บขยะรอบๆสนามหลาง คลองหลอดมาแลกของ แลกข้าวกับเรา  ทำให้เราทราบว่า แต่ละวันคนเหล่านี้เดินเก็บขยะได้ราว 8 กิโลกรัมต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะเป็น ขยะประเภทขวดน้ำ กระป๋องน้ำ และเศษกระดาษบางส่วน

ดังนั้นจึงต้องการทำโครงการ  "Street's Hero นักกู้ขยะข้างถนน" ด้วยการชวนนักศึกษานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมออกแบบรถกู้ขยะให้ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้เก็บขยะได้มากขึ้น และยังเป็นที่พักพิงหลบแดด หลบฝนให้คนเหล่านี้ด้วยกระบวนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 : เราจะนำซาเล้งปกติมาดัดแปลงเพิ่มหลังคาและพื้นที่เก็บของให้ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ซาเล้งดังกล่าวสามารถจุขยะที่นำกลับมาใช้ได้ถึง 80 กิโลกรัม หรือเรียกได้ว่าเพิ่มเป็น 10 เท่าจากวิธีการเดิมที่เดินเก็บ

ขั้นตอนที่ 2 : รับสมัคร ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 4 คน

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งมอบซาเล้งให้ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

ขั้นตอนที่ 4 : เปิดธนาคารการออม โดยนักกู้ขยะเหล่านี้ จะต้องนำเงินที่ได้จากเก็บขยะไปขายครึ่งหนึ่งมาเข่าธนาคารเพื่อสะสมเป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ขั้นตอนที่ 5 : อิสรชนดูแลประเมินผลการทำงาน ก่อนขยายผลไปพื้นที่อื่น

*สำหรับพื้นที่ดำเนินงาน สนามหลวง ราชดำเนิน พาหุรัด สะพานพุทธ สวนลุม หัวลำโพง*


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ส่งเสริมอาชีพผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้มีอาชีพที่สามารถดูแลตัวเองได้

2. เปลี่ยนมุมมองต่อสังคม จากที่มองว่า ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเป็นปัญหาสังคม เราสามารถทำให้สังคมองเห็นว่าเขาสามารถช่วยเหลือและเป็นพลังในสังคมได้

3. มี Street's Hero ที่ช่วยเก็บและขัดแยกขยะที่ยังใช้ได้ให้กลับมารีไซเคิลได้ ช่วยประเทศในการลดขยะเฉลี่ย 24,000 กิโลกรัมต่อเดือน

4.สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

5. สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างผลงานในการแบ่งปันสู่สังคม

6. ลดปัญหาขยะที่ทิ้งเปล่า แต่สร้างมาเปลี่ยนมาเป็นรายได้ให้คนด้อยโอกาสได้  

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการต่อหน่วยบาท
1.รถกู้ขยะ 4 คัน10,00040,000
2.ค่าใช้งานในการติดตามการทำงานและธนาคารการออม
25,000
รวม
65,000