project ผู้พิการและผู้ป่วย

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera Impact Campus

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง เราคาดว่าโครงการจะสามารถฝึกทักษะผู้ฝึก 50-75 คน ตลอดจนเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปในสังคมที่จะสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้และรู้จักผู้ที่แตกต่างไปจากตนเองได้

ระยะเวลาโครงการ 7 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

241,848 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 44%
19 วัน จำนวนผู้บริจาค 148

เมืองไทยมีจำนวนผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่พร้อมทำงานแต่ไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของพวกเขา

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบประมาณ 2 ล้านคน มีจำนวนผู้ที่มีงานทำเพียง 180,000 คน ในขณะที่มีผู้ที่พร้อมที่จะทำงานถึง 530,000 คน 

Steps with Theera เป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษพัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง impact campus นี้จะเอื้อให้มีรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างน้อย 5 ประเภทที่จะเป็นพื้นที่ฝึกฝนทักษะและเปิดโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้ฝึกที่มีความต้องการพิเศษ

เราเชื่อว่า พื้นที่แห่งนี้จะสร้างความยั่งยืนด้วยตนเอง เพราะมีแผนจากการพึ่งพาแหล่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการของธุรกิจเพื่อสังคมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่ชอป ร้านล้างรถ หรือร้านเสริมสวย รวมถึงรายได้ที่มาจากค่าเล่าเรียนในการเข้าร่วมศูนย์ฝึกทักษะซึ่งมาจากทั้งครอบครัวของผู้ฝึกและทุนการศึกษาให้ผู้ฝึกที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสผ่านการบริจาคผ่านช่องทางของมูลนิธิศูนย์ฝึกทักษะอาชีพสเตปส์  

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เด็กและเยาวชน

เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย Steps with Theera ที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือคนที่แตกต่างจากตนเอง คอฟฟี่ชอปจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นตัวกลางในการรวมเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษและเยาวชนจากที่ต่างๆ ให้สามารถเล่นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

เป้าหมาย : รองรับเด็กและเยาวชนเข้าร่วมที่ประมาณการไว้ : 500 คน/ ปี 


ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเพื่อสังคมหรือองค์กรธุรกิจทั่วไปที่มีนโยบายทางสังคมที่ตั้งอยู่ใน Impact Campus นี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้จากการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการว่าผู้ที่มีความต้องการพิเศษสามารถทำงานได้ เริ่มเปลี่ยนทัศนคติและอาจส่งผลต่อแนวนโยบายในองค์กรของตนโดยต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลากรในองค์กร และการเป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างของบุคคลากรนั้นสามารถเป็นผลดี สร้างการเจริญเติบโตและผลกำไรให้กับองค์กรได้เช่นเดียวกัน

เป้าหมาย : ประชาชนเข้ามาใช้บริการ : 8,000 คน/ ปี


คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์ฝึกวิชาชีพในโครงการนี้จะเป็นสถานที่ในการฝึกทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มาจากพื้นฐานครอบครัวต่างๆ รวมถึงที่มาจากครอบครัวที่ด้อยโอกาส จากการได้รับทุนการศึกษาจากการสนับสนุนผ่านทางช่องทางมูลนิธิ

เป้าหมาย : ผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่จะเข้าร่วมการฝึกทักษะจากศูนย์ฝึกวิชาชีพ : 80-100 คน/ ปี


ครู

สามารถจ้างงานครูที่ทำหน้าที่ฝึกทักษะอาชีพ (job coaches) และนักบำบัดต่างๆ ที่จะทำงานร่วมกับครูจากโรงเรียนทั่วไป (ทั้งโรงเรียนไทยและนานาชาติ) ในการแนะแนวการปรับหลักสูตรและแนวการเรียนการสอนในห้องเรียนให้รองรับความต้องการของนักเรียนในทุกรูปแบบ ที่มีทักษะและความสนใจที่แตกต่างกันไป

เป้าหมาย : จำนวนครูจากโรงเรียนทั่วไปที่จะเข้าร่วมการแนะแนว : 20-40 คน/ ปี

ประโยชน์ของโครงการ

 1. โครงการจะเป็นพื้นที่การออกแบบอารยสถาปัตย์ (universal design) ที่สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและการจ้างงานให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน
 2. โครงการจะเป็นพื้นที่ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ที่มีความต้องการพิเศษแก่คนในชุมชน และทำหน้าที่เป็นตัวอย่างองค์กรและธุรกิจที่เสริมสร้างความไม่แบ่งแยกในสังคม
 3. เป็นพื้นที่ศูนย์รวมของธุรกิจเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนธุรกิจที่มีนโยบายเพื่อสังคม
 4. พื้นที่ที่กว้างใหญ่ขึ้นในพื้นที่ใหม่นี้จะช่วยในการรองรับจำนวนผู้ฝึกที่มากขึ้น ในรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มีความชอบ ความต้องการ และทักษะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยธุรกิจเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดให้ผู้ประกอบการอื่นๆ สามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวและจ้างงานผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้จริง โดยเน้นธุรกิจที่ทำได้ง่าย จับต้องได้จริง และสามารถต่อยอดได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


เจ้าของโครงการ

Steps with Theera 

สมาชิก

 • แมกซ์ ซิมป์สัน : CEO and Founder of Steps with Theera : max@stepswiththeera.com
 • ธีตา โหตระกิตย์ : Director and Founder of Steps with Theera uang@stepswiththeera.com

ภาคี

บริษัทและองค์กรพันธมิตรต่างๆ (องค์กรที่สนับสนุนสินค้าและบริการของ Steps ที่สร้างงานให้ผู้ฝึกที่มีความต้องการพิเศษ องค์กรที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงานให้กับผู้ฝึกของ Steps with Theera และองค์กรที่จ้างงานผู้ฝึกที่จบหลักสูตรของ Steps with Theera) ได้แก่

 1. โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews www.nordangliaeducation.com
 2. โรงเรียนนานาชาติ NIST www.nist.ac.th
 3. โรงเรียนนานาชาติ Berkeley www.berkeley.ac.th
 4. ร้านอาหาร El Mercado www.elmercadobangkok.com
 5. The Commons www.thecommonsbkk.com
 6. ร้านอาหาร Broccoli Revolution www.broccolirevolution.com
 7. Attic Studios www.facebook.com/AtticStudios
 8. Hyatt Regency Sukhumvit https://www.hyatt.com/en-US/hotel/thailand/hyatt-regency-bangkok-sukhumvit/bkkhr
 9. Rembrandt Hotel www.rembrandtbkk,com
 10. RMA Group www.rmagroup.net
 11. ร้าน Patom Organic Living www.patom.com

หมายเหตุ

 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ energy ball ที่ผู้ฝึกของสเตปส์เป็นผู้ทำขึ้น 1 ถุง (มารับได้ที่ร้าน Steps with Theera)
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรกำนัลเป็นส่วนลด 15% เมื่อมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สเตปส์ (สาขาเอกมัย 10 หรือ Theera สุขุมวิท 42) สำหรับการมาใช้บริการไม่เกิน 10 ท่าน
 • ผู้ที่บริจาคมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยผู้ฝึกของ สเตปส์ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.การปรับวัสดุพื้นผิวเพื่อให้เป็นวัสดุที่ลดเสียงและปลอดภัย  (590 บาท x 180 ตรม.) 106,200
2.การเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดให้เป็นประเภทที่เหมาะสมต่อประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (หลอ LED แบบสามารถหรี่ไฟได้)89,600 
3.การเปลี่ยนและเพิ่มประตูและหน้าต่างทั้งหมดเพิ่มสร้างพื้นที่สงบให้กับผู้ฝึก 37,600 
4.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 119,400 
5.วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้62,000 
6.สวนและต้นไม้สำหรับบริเวณด้านข้างของศูนย์ฝึกทักษะเพื่อสร้างความร่มรื่น 85,200 
7.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
50,000
รวม550,000


บริจาคให้
ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera Impact Campus

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน