โครงการการศึกษา

สร้างมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด

สร้างไกด์เด็ก รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นต้อนรับอาเซียน บนเส้นทาง AEC อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

24,140 บาท

เป้าหมาย

25,377 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 95%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จบหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

16 ธันวาคม 2014

การปูพื้นฐานภาษอังกฤษให้น้องๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ตอนนี้โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 1 โรงเรียน ไกด์โจ้และไกด์จุ๊บได้นำภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของน้องๆ มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลมาให้ชมกัน

คาบเรียนสุดท้าย ลุงไกด์โจ้ก็เตรียมตัวมาสอนพร้อมกีต้าร์คู่ใจ

 

เมื่อลุงไกด์โจ้และพี่ไกด์จุ๊บ ถามคำถาม

 

น้องๆ ที่กล้าตอบคำถาม เรามีของรางวัลมาแจกให้
 
 
ลุงไกด์โจ้และพี่ไกด์จุ๊บมอบของรางวัล
 
มัคคุเทศก์น้อยที่ได้รับของรางวัล
 
เด็กๆ ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เตรียมพร้อมลุยกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อยมืออาชีพแล้วค่ะ
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งบนเส้นทางเศรษฐกิจ ของไทย-พม่า-ลาว-จีน หรือเรียกว่าเส้นทาง R3A ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 

ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น จนชาวบ้าน อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย คิดกันว่า อยากให้เด็กในอำเภอ มีทักษะด้านภาษามากขึ้น เพราะเมื่อเข้าเติบโตขึ้นมาจะได้ทำมาหากินในพื้นที่ตัวเอง โดยไม่ต้องออกไปหางานตามหัวเมืองใหญ่หรือในกรุงเทพ ทำให้สังคมชนบทเป็นแค่สังคมของผู้สูงอายุเท่านั้น

ประกอบกับหากเราไม่เตรียมตั้งรับต่อการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างเสรีแล้ว เราก็จะถูกกลืนกินด้วยสีสันต่างๆ มากมาย ดังนั้นโครงการนี้เราสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน เพื่อเด็กๆ ในชุมชมของเราที่ร่วมโครงการกว่า 40 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 ถึง 6) ได้ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราไว้ และยังฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 
คำขวัญ พระแสนแซ่คู่บ้าน  พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี
จุ๊บ วิชชุดา สุริยะ เจ้าของโครงการ บอกว่า "ความคาดหวังของโครงการคือ เพื่อผลิตมัคคุเทศก์อาชีพในอนาคต สำหรับเด็กที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย และเราหวังว่าจะได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ จนส่งเขาเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาการท่องเที่ยว โดยเด็กเหล่านี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างแท้จริง" 

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. เป็นประโยชน์ทางด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แก่ชุมชน
 2. ด้านทรัพยากรบุคคล คือ เป็นการสร้างเด็กๆ ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ช่างสังเกตุ และสนใจใฝ่รู้
 3. ด้านวัฒนธรรม คือ การอบรมมัคคุเทศก์น้อย จะทำให้เด็กๆ ได้รู้จักและเข้าใจชุมชนของตนเอง และสามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
 4. ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างมัคคุเทศก์น้อยในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 5. และการสร้างมัคคุเทศก์น้อย นั้นถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนไปในตัว คือในเมื่อเราห้ามการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวไม่ได้ เราก็ควรรู้จักที่จะตั้งรับให้ดี
 6. ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต่อไป เช่น ประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่รายได้ แต่เป็นการเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา จากกลุ่มจิตอาสาต่างชาติ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่เริ่มได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

 1. ระดมทุน online บนเทใจดอทคอม 
 2. รับสมัครเด็กเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ไม่เกิน 40 คน
 3. จัดหาวิทยากรในการสอนภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้เด็กก่อนอบรมมัคคุเทศก์น้อย
 4. จัดหาสถานที่ และวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
 5. จัดหาผู้ดำเนินการ และให้บริการเรื่องอาหาร ที่พัก สถานที่ โดยจะขอความร่วมมือคนในชุมชนเป็นหลัก

สมาชิกภายในทีม :

๑.ป่อหลวงสมเกียรติ  คำบุญส่ง (Head Villager. Somkeat  Khamboonsong)  
โทร. ๐๘๔-๓๓๖๗๐๗๘  : ผู้ใหญ่บ้าน
๒.นายชิต  วรรณสอน  (Mr.ChitVannasorn)
โทร. ๐๘๒-๐๓๔๖๓๒๐  : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๓.นางนันทิชา  เงินเศษ  (Missis. Nanthicha  Ngernsed)
โทร. ๐๘๗-๘๑๗๔๑๗๕  : ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
๔.นางสาววิชชุดา  สุริยะ : โทร.๐๘๔-๐๐๒๕๒๕๔ , E-mail : joojubes_ct@hotmail.com
https://www.facebook.com/witchuda.suriya : ฝ่ายจัดการทั่วไปโครงการ
- ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ สังคมนวัตกรรมภูมิปัญญา (Social Innovation Wisdom Project) : https://www.facebook.com/socialwisdomis
- สมาชิกจุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย (ชมรมภูมิปัญญาเชียงราย) : 
- สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์พหุภาษา เชียงราย 
๕.นางสาวประจักษ์จิตต์  คำบุญส่ง  (Miss.Prajakjit  Khamboonsong) โทร. ๐๙๑-๗๕๐๘๐๗๗ E-mail : zang_103@hotmail.com : ฝ่ายประสานงานโครงการ
 
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ : https://www.facebook.com/baanpatan

ภาคี :

๑.ที่ว่าการอำเภอขุนตาล
๒.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล
๓.เทศบาลตำบลป่าตาล
๔.ชมรมมัคคุเทศก์พหุภาษา เชียงราย
๖.กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลขุนตาล
 

จากใจเจ้าของโครงการ สร้างมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด

9 กันยายน 2014

การระดมทุนโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด สามารถระดมทุนได้ 25,640 บาท คุณจุ๊บ วิชชุดา สุริยะ เป็นตัวแทนบ้านป่าตาล และเด็กๆ ที่จะเป็นมัคคุเทศก์น้อย บอกกับเราว่า
 
"ประทับใจในพลังของโลก social network ที่ทางเทใจได้ทำระบบระดมทุนออนไลน์ขึ้นมา เพราะทำให้ผู้คนจากหลากหลายได้ร่วมกันสมทบทุนโครงการของเรา จนสำเร็จทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะการที่ทางเทใจไว้ใจให้เราได้มีอิสระในการสร้างสรรค์โครงการ ทำให้พวกเรามีพลังในการทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้น ขอบคุณทางเทใจและผู้บริจาคทุกคน ที่ทำให้น้องๆ มัคคุเทศก์น้อยในอนาคตได้มีโอกาสได้เริ่มต้นในวันนี้ค่ะ "

สอนภาษาอังกฤษให้มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

24 ตุลาคม 2014

โครงการมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด โดยเจ้าของโครงการ คุณจุ๊บ วิชชุดา สุริยะ และทีมงาน ได้เริ่มสอนภาษาอังกฤษเป็นการปูพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนทีละโรงเรียน นักเรียนทีรับการคัดเลือกจะอยู่ในระดับชั้น ประถมการศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมการศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานจะแบ่งการรับผิดชอบไกด์สอนภาษา 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง 
รายชื่อโรงเรียนที่จะได้ฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อย
1.โรงเรียนอนุบาลขุนตาล
2.โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
3.โรงเรียนบ้านร่องขุ่น
4.โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 
เริ่มที่โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดยลุงไกด์โจ้ พี่ไกด์จุ๊บ และคุณครู มาร่วมสอนและดูแลเด็กนักเรียน 10 กว่าคน  
 
บรรยากาศวันแรก
 
เริ่มสอนการแนะนำตัว และความสนุกสนานของการเรียนด้วยเพลง
 
 
ออกมาแนะนำตัวทีละคน ครั้งแรกยังเขินกันอยู่
 
พี่ไกด์จุ๊บ
 
ลุงไกด์โจ้ (ไกด์อังกฤษ - อิตาลี่)
 
บรรยากาศเป็นกันเองทั้งพี่ไกด์และว่าที่มัคคุเทศก์น้อย
 
ปิดท้ายด้วยเพลง ลอยกระทง เล่นกันสดๆ by ศิลปินครูไกด์โจ้
 
 
บรรยากาศวันที่สอง มีเด็กนักเรียนมาเรียนเพิ่ม 
 
ว่าที่มัคคุเทศก์น้อย ตั้งใจเรียนกันสุดๆ
 
พี่ไกด์จุ๊บ
 
ลุงไกด์โจ้
 
เด็ก ป.2 ตามพี่มาเรียนด้วย
 
\
ตัวเก็งอย่างรุ่นพี่ป.6 อยากเป็นมัคคุเทศก์
 
 
 
บรรยากาศวันที่สาม ออกเรียนรู้กับพื้นที่จริง วัดพระธาตุขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
วัดพระธาตุขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 
เน้นให้เด็กกล้าแสดงออก 
 
ถ่ายภาพจากจุดชมวิวบนพระธาตุขุนตาล ได้เห็นวิวของหมู่บ้าน 

สอนภาษาอังกฤษให้มัคคุเทศก์น้อย (2)

24 พฤศจิกายน 2014

การเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่จะเป็นมัคคุเทศก์น้อยอย่างเต็มตัว ครั้งก่อนทางเจ้าของโครงการ โดยคุณจุ๊บ วิชชุดา สุริยะ พร้อมทีมงานได้เริ่มสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลไปเป็นโรงเรียนแรก และเมื่อเปิดเทอมที่ผ่านมาทางทีมงานได้เริ่มการสอนเพิ่มอีก 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าตาลและโรงเรียนบ้านห้วยหอม 
 
เริ่มจาก... โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าตาล
เด็กๆ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล  เพิ่มขึ้นจาก 10 กว่าคนตอนปิดเทอม เป็น 50 คน (งานนี้คุณครูบอกว่า อยากให้โอกาสเด็กๆ ให้มากที่สุด)
 
 
ห้องเล็กไม่พอแล้ว ต้องย้ายมาเรียนที่โรงอาหาร
 
มีคุณครูมาช่วยสอนเพิ่ม
 
 
แบ่งกลุ่มและทำกิจกรรม 
 
 
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล เด็กป.4 - ป.6 รวมกัน 23 คน
 
แบ่งกลุ่มน้องๆ ทำกิจกรรม
 
งานนี้พี่ไกด์ก้องไม่พูดเยอะ จับ present แผนที่ประเทศไทย วัดความรู้กันก่อนเลย ^^
 
บรรยากาศฮาๆ ของการเรียน
 
โรงเรียนบ้านห้วยหอม
รวมเด็กป.3 - ป.6 ทั้งหมด 21 คน กับพี่ไกด์ก้อง
 
"จากการระดมทุนโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ การต้อนรับตลอดถึงวีธีการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ปรากฏว่าทางโรงเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งนักเรียนเรียนเพิ่ม ทำให้เรามีมัคคุเทศก์น้อยมากกว่าที่เรากำหนดไว้ โดยที่โรงเรียนเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราขอขอบคุณชาวเทใจ ผู้บริจาคทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของเรา"

จบหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

16 ธันวาคม 2014

การปูพื้นฐานภาษอังกฤษให้น้องๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ตอนนี้โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 1 โรงเรียน ไกด์โจ้และไกด์จุ๊บได้นำภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของน้องๆ มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลมาให้ชมกัน

คาบเรียนสุดท้าย ลุงไกด์โจ้ก็เตรียมตัวมาสอนพร้อมกีต้าร์คู่ใจ

 

เมื่อลุงไกด์โจ้และพี่ไกด์จุ๊บ ถามคำถาม

 

น้องๆ ที่กล้าตอบคำถาม เรามีของรางวัลมาแจกให้
 
 
ลุงไกด์โจ้และพี่ไกด์จุ๊บมอบของรางวัล
 
มัคคุเทศก์น้อยที่ได้รับของรางวัล
 
เด็กๆ ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ได้เตรียมพร้อมลุยกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อยมืออาชีพแล้วค่ะ

แผนการใช้เงิน

รายการราคา / หน่วย จำนวนราคารวม (บาท)
1. . ค่าวิทยากรในการอบรม500 บาท/ วัน

5 คน

7,500
2. ค่าที่พักวิทยากร400 บาท/ วัน3 ห้อง2,400
3. ค่าอาหาร 50 บาท/ คน/ มื้อ40 คน14,000
4. ค่าอาหารว่าง20 บาท/ คน/ มื้อ40 คน3,200
5. ค่าดำเนินการของคณะผู้จัดทำ  1,570
รวมทั้งหมด  28,670

*เว็บไซต์เทใจดอทคอมร่วมสนับสนุนตลอดโครงการเป็นจำนวนเงิน 25,377 บาท