โครงการการศึกษา

แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

ระยะเวลาโครงการ 7 เดือน ระหว่าง 1 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านช้างคับ 99 หมู่ที่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ยอดบริจาคขณะนี้

8,795 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 44%
เหลืออีก 31 วัน จำนวนผู้บริจาค 12

ที่มาของโครงการ

โรงเรียนบ้านช้างคับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในชนบทที่ยากจน คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่มันสำปะหลังมีรายได้ปีละ 1 ครั้ง

ช่วงระหว่างรอผลผลิต 8 เดือนสภาวะความเป็นอยู่ค่อนข้างอดยากและลำบาก บางครอบครัวต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพ เด็กนักเรียนถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังอยู่กับแม่ หรือตายาย ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและนักเรียนขาดโอกาสในการเรียนต่อ มีแนวโน้มออกกลางคัน

การต่อยอดอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้ ครูนภากูล ธาตุ จึงพยายามถ่ายทอดความรู้ด้านงานแกะสลักให้เด็กโรงเรียนบ้านช้างคับ และเคยได้รับรางวัลสูงสุด ชนะเลิศการแกะสลักผักผลไม้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ถึง 2 ครั้ง


จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น OTOP เพื่อการศึกษา ( OTOP for Education ) ภายใต้ตราสินค้า “ ต้นกล้าหัตถรักษ์ ” TONKLAHATTHARAK มีSloganของสินค้า “ ขอโอกาสเอาความสามารถ แลกเป็นทุนการศึกษา ” “ Please give me a chance for my abilty to redeem the scholarship. ” เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นของฝาก ของที่ระลึก ใช้ตกแต่ง และได้ผ่านจดทะเบียนตราสินค้า ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า (มผช) และคัดสรรดาวเป็น OTOP 4 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2559


อย่างไรก็ตามสิ่งขาดแคลนขณะนี้คือต้นทุนหมุนเวียนระหว่างรอการขายสินค้า เพราะค่าแรงการผลิต ค่าเย็บปักถักร้อยเครื่องประดับ ค่าสบู่แลอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีเงินนวนหนึ่งมาสำรองเพื่อหมุนเียนไป ประกอบกับเราต้องการมอบรายได้ให้นักเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นในการศึกษาบรรเทาทุกข์ความยากจนที่จะประทังชีวิต เราจึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอาชีพนี้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกลุ่มมี 3 ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนที่คาดว่าไม่ได้เรียนต่อ
 2. กลุ่มเยาวชนที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และมหาวิทยาลัยในเยาวชนกลุ่มนี้ใช้เวลาว่างแกะสลักสบู่มีรายได้เสริม
 3. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างคับ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ใช้ศิลปะพัฒนาทัศนคติที่ต่อการทำงานรู้จักการพึ่งพาตนเอง วาดภาพประกอบกล่อง/ ป้ายTag ของสินค้า

กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนการแกะสลักพัฒนาฝีมือนอกจากเรียนส่งเสริมมีรายได้มัดลวดก้านต้นไม้ ใบไม้เล็ก และ วาดภาพประกอบกล่อง/ ป้ายTag ของสินค้า

กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนาฝีมือแกะสลักสบู่ จัดตกแต่งชิ้นงานทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่ ใช้เวลาว่างและในวันเสาร์- อาทิตย์

การขยายผลการเรียนรู้ด้านอาชีพจากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน เป็นการศึกษาที่ช่วยให้อิ่มท้องแก้ปัญหาความยากจนให้กับครอบครัวได้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่1 ต้นทุนการผลิต เช่น สบู่ วัสดุตกแต่ง และอื่นๆ เป็นคืนเป็นทุนหมุนเวียนการผลิตต่อไป ส่วนที่ 2 เป็นค่าแรงในการผลิต ที่เป็นรายได้ของนักเรียนผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชน ส่วนที่ 3 กำไร นำมาเป็นทุนในการฝึกแกะสลักสบู่ให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ต่อๆไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ฝึกวิชาชีพต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ปกครองและออกเยี่ยมบ้านติดตามผลการฝึกอาชีพให้กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างแรงจูงใจของการดำเนินงาน
 2. การจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ พัฒนาความสามารถในงานแกะสลักไปสู่อาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ เยาวชนนอกสถานศึกษาในชุมชนบ้านช้างคับที่มีความสามารถในงานแกะสลักเดิม เพื่อการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 3. แกะสลักสบู่เพื่อจัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นักเรียน และ เยาวชน นำสบู่ไปแกะสลักสบู่นอกเวลาเรียนเพื่อการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ในชุมชน
 4. พัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับนักเรียนชายด้วยงานหล่อเรซิ่นงานแกะสลักสบู่ให้ของที่ระลึก/เครื่องประดับจากงานแกะสลัก ทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่
 5. ฝึกวาดภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ใช้ศิลปะพัฒนาทัศนคติที่ต่อการทำงานรู้จักการพึงพาตนเอง วาดภาพประกอบกล่อง/ ป้ายTag ของสินค้า
 6. ฝึกการทำงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนการแกะสลักพัฒนาฝีมือนอกจากเรียนส่งเสริมมีรายได้มัดลวดก้านต้นไม้ ใบไม้เล็ก และ วาดภาพประกอบกล่อง/ ป้ายTag ของสินค้า
 7. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook ต้นกล้าหัตถรักษ์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนและครอบครัว มีรายได้เป็นทุนการศึกษาและบรรเทาทุกข์ความยากจนที่จะประทังชีวิตของครอบครัว ในช่วงของการรอผลผลิตจากไร่มันสำปะหลัง
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนยากจนในชนบทพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้จริงนำผลการเรียนรู้มาพัฒนาและแก้ไขความยากจนของครอบครัว ส่งเสริมทักษะการทำงาน
 3. อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นศิลปะประจำชาติไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ด้านงานการแกะผักและผลไม้ที่ต่อยอดสู่งานอาชีพ ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และมีความรักภาคภูมิใจในการสืบทอด

สมาชิกภายในทีม

 • นางสาวนภากูล ธาตุ (Miss. Napakul Tatu)
  ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านช้างคับ ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร.091-3890542, E-mail: na_pakul@hotmail.com, เฟซบุ๊ก: นภากูล ธาตุ ครูผู้ฝึกสอนงานแกะสลักผักผลไม้และให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลา 24ปี
 • นายเฉลิม พงษ์สกัด (Mr. Chalerm Pongsakad)
  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านช้างคับ โทร.0831659788, เฟซบุ๊ก: เฉลิมพงษ์สกัด ผู้ออกแบบการจัดและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 • นางนงพงา พิชัย (Mrs. Nongphanga Pichai)
  โทร.0896402327, E-mail: Krunong8888@ hotmail.com, เฟซบุ๊ก: Nongphanga Pichai ที่ปรึกษาโครงการในด้านต่างๆ

ภาคี

 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร, Facebook: สนง. พัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 2. คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ Facebook ต้นกล้าหัตถรักษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 500 บาทขึ้นไป : โปสการ์ดผลงานนักเรียนขอบคุณ จำนวน 1 ใบ
 • บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป : โปสการ์ดผลงานนักเรียนขอบคุณ จำนวน 1 ใบและ ผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่ จำนวน1 ก้อน
 • บริจาค 2,500 บาทขึ้นไป : โปสการ์ดผลงานนักเรียนขอบคุณ จำนวน 1 ใบและ ผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่กล่องใส่การบูร จำนวน 2 ชิ้น
 • บริจาค 5,000 บาทขึ้นไป : โปสการ์ดผลงานนักเรียนขอบคุณ จำนวน 1 ใบ ผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่กล่องการบูรหัวใจ จำนวน 2 ชิ้น
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนราคา (บาท)

ทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าแรงการผลิต เช่น ค่าแรงแกะสลักสบู่ ค่าเย็บปักถักร้อยเครื่องประดับ วาดภาพป้ายTag และค่าแรงอื่นๆ มีความจำเป็นมากเพราะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาระหว่างเรียนและบรรเทาทุกข์ความยากจนที่จะประทังชีวิตในช่วงของการรอผลผลิตจากไร่มันสำปะหลัง ไม่สามารถที่จะรอจำหน่ายสินค้าได้ เมื่อจำหน่ายสินค้าได้จะหมุนเวียนกลับมาเป็นทุนค่าแรงต่อไป เป็นทุนที่จะคงอยู่กับโครงการตลอด ค่าแรงของงานฝีมือ

 • ราคา10 บาท/1 ชิ้น
 • ดอกตุ้ม ราคา 7 บาท/1 ชิ้น
 • ดอกข่า ราคา 5 บาท/1 ชิ้น
 • แกะสลักสบู่ทั้งก้อน ราคา 20 บาท/1 ก้อน
 • ค่าแรงเข็มขัด สร้อย ประมาณ 70-100 บาท/1ชิ้น
 • วาดภาพ 5บาท/ชิ้น
 • บรรจุภัณฑ์ไม้ไผ่ 100บาท/ชิ้น
 • งานอื่นๆเช่น มัดลวด เฉลี่ยเป็นปันผลสิ้นปี
ไม่มี30,000

สบู่สำหรับแกะสลักใช้สบู่อิมพีเรียน

 • ขนาด75 กรัม ราคาต่อแพ็ค 43 บาท
 • ขนาด100 กรัม ราคาต่อแพ็ค 55 บาท
 • ขนาด125 กรัม ราคาต่อแพ็ค 60 บาท
ขนาด75 กรัม จำนวน 40 แพ็ค
ขนาด100 กรัมจำนวน40 แพ็ค
ขนาด100 กรัมจำนวน40 แพ็ค  
6,120
ด้ายถัก Summer Venus เบอร์ 16 ขนาด 100 กรัม หน่วยละ 60 บาท50 ม้วน3,000
ลูกปัดคละแบบต่างๆสำหรับตกแต่ง หน่วยละ 500 บาท X จำนวน4 ถุง880


บริจาคให้
แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน