โครงการอื่นๆ

อาหารช่วย“หมาป่วย”

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชวนร่วมซื้ออาหารสำหรับน้องหมาที่ป่วยและพิการที่ไม่สามารถกินอาหารเม็ดทั่วไปได้

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ยอดบริจาคขณะนี้

27,050 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 135%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

น้องหมาน้องแมวที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเกือบทุกตัวที่เข้ามาในมูลนิธิฯ ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม เนื่องจากได้รับบาดเจ็บและพิการทำให้ต้องอยู่ในความดูแลของมูลนิธิจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต


พวกเราจึงขอเป็นตัวกลางในการร่วมรับบริจาคเพื่อซื้ออาหารสำหรับน้องหมาน้องแมวที่ป่วยและได้รับการรักษาจากมูลนิธิ และพักฟื้นซึ่งบางตัวยังไม่สามารถกินอาหารปกติได้ต้องกินอาหารตามโรค เช่น อาหารสำหรับสัตว์ป่วยโรคตับ อาหารกระป๋องสัตว์ป่วยพักฟื้น เป็นต้น และยังมีอุปกรณ์รักษาพยาบาลต่างๆที่ใช้แล้วหมดและใช้แล้วทิ้ง เช่น ผ้าก๊อตแผ่นทำแผล สำลีแบบก้อน นีโอเท๊บ แบคตาซิน ซึ่งทางมูลนิธิมีความต้องการเป็นจำนวนมากด้วยจำนวนสัตว์ที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่พิการจนหายจากการเจ็บป่วย จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบ และเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง ต่อมาในปี 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ได้ทราบข่าวและมาเยี่ยม แสดงประสงค์ให้ความช่วยเหลือ จึงจัดซื้อที่ดินบริจาค 200 ตารางวา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสร้างโรงเรือนถาวรให้ในปี พ.ศ. 2533 ในปี 2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ ได้เห็นถึงสภาพปัญหา และภาระของการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ จึงจัดสร้างอาคาร และซื้อที่ดินติดกันให้อีก 1 ไร่ และอนุญาตให้ตั้งเป็น “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” มาจนทุกวันนี้ 

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการดูแลสัตว์พิการกว่า 500 ชีวิต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  3. นำเงินที่ระดมทุนได้ไปจัดซื้ออาหารสำหรับน้องหมา น้องแมวที่ป่วย
  4. นำไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ผ่าน facebook : นันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ )

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยติดเตียง
  2. นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้ออาหารและของที่จำเป็นให้กับน้องหมาน้องแมว
  3. เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือน้องมาน้องแมว และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในครั้งนี้
  5. เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตระหนักถึงการดูแลสัตว์ของตัวเองให้ดี และไม่ทอดทิ้ง

สมาชิกภายในทีม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสุไลมาณร์ กามะ (Facebook : arsan'z kama )

นายรัชกฤต โพธิ์มาก (Facebook : ratchakrit ce )

นายวรกาญจน์ แก้วสะอาด (Facebook : worakarn keawsa-ard )

นายนันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ (Facebook : นันทวัฒน์ แสนบริสุทธิ์ )

นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล (Facebook : Kannicha Ponjidasin )

นางสาวอลิษา ดวงอภินันท์ (Facebook : Alis Duang-Apinan )

นายชนาธิป ดาโสม (Facebook : มะโอม)

ภาคี

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1. อาหารสัตว์พักฟื้น Recovery ขนาด 195 กรัม ( ราคากระป๋องละ 150 บาท )30 กระป๋อง

4,500

2. อาหารสุนัขโรคตับ Royalcanin Hepatic (ราคากระป๋องละ 115 บาท )30 กระป๋อง3,450
3. อาหารสุนัขโรคไต Royalcanin Renal Cannine (ราคากระป๋องละ 110 บาท) 30 กระป๋อง3,300
4. อาหารสุนัขโรคหัวใจ Royalcanin Cardiac (ราคากระป๋อง 115 บาท )30 กระป๋อง3,450
5. อุปกรณ์รักษาพยาบาลที่ใช้แล้วหมดและใช้แล้วทิ้ง
เช่น ผ้าก๊อตทำแผล สำลีแบบก้อน นีโอแท๊บ แบคตาซิน เป็นต้น 

5,300
รวม
20,000
งหมายเหตุค่าดำเนินการเทใจ 10 %