project อื่นๆ

“ทุนคุณแม่” มอบ10 ทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราจึงชวนทุกคนมอบนทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10 ทุน เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได้ประจำ ความมั่นคงในระยะยาว สามารถดูแลตัวเองและลูกได้

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส

ยอดบริจาคขณะนี้

110,562 บาท

เป้าหมาย

147,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 75%
14 วัน จำนวนผู้บริจาค 40

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดอันดับจังหวัดที่ยากจนในลำดับต้นๆของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุรุนแรงตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 

เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงรายวัน ยิ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเด็กกำพร้าและสตรีหม้ายในพื้นที่นับวันยิ่งมีจำนวนสูงขึ้น 

รายงานความยากจนและความไม่เท่าเทียมในประเทศไทย Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand จากธนาคารโลกระบุว่า ปี 2561 นับเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุดในประเทศ และในปีเดียวกัน จังหวัด 2561 แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตากเป็น 5 จังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุด จังหวัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดน หรืออยู่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาเด็กเยาวชนและแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นสภาพปัญหาและได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลายรูปแบบ

สำหรับโครงการนี้ทางสมาคมได้ร่วมพัฒนาโครงการร่วมกับสถานพยาบาลเปิดการเรียนการสอน “สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พระครูวีระเขมคุณอุปถัมภ์”วัดปลักคล้า อ.คลองโข่ง จ.สงขลา ภายใต้มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อสร้างอาชีพด้านผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ให้กับคนด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายการทำงานของสมาคมฯ เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่เป็นธรรม สามารถดำเนินชีวิตในชุมชน และมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

โดยโครงการได้รับการสนับสนุนค่าหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ระยะเวลา 5 เดือน จากกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) หากแต่ยังขาดทุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ต้องเดินทางจากบ้านมาเรียนที่ จ.สงขลา ซึ่งเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่คนละ 14,740 บาท เราอยากชวนทุกท่านมาร่วมมอบโอกาสนี้


วิธีการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สมัครใจและคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10 คน

ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือร่วมกับศูนย์สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อออกแบบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่เหมาะสม ระยะเวลา 5 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ จังหวัดสงขลา

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองฝึกงานโดยมีรายได้ชดเชยในระหว่างฝึกงาน ณ คลินิกหรือสปา ร้านนวดแผนไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยประเมินผลโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอาจารย์สอนจากศูนย์สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย ระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามสนับสนุน หนุนเสริมจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดโครงการ และทุก 3 เดือนหลังจบโครงการ

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้เรียนผ่านสอบใบประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้แล้ว สมาคมฯจะสนับสนุนให้ทุกคนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช่นไปทำงานที่คลินิก หรือสถานประกอบการในพื้นที่ หรือเปิดร้านนวด หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้บริการนวดแผนไทย

ขั้นตอนที่ 7 ถอดบทเรียนผู้เรียนเพื่อประเมินความต้องการ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีความมั่นคงในระยะยาว


ประโยชน์โครงการ

1.แม่เลี้ยงเดี่ยวมีความรู้และทักษะในอาชีพติดตัวและได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

2.กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่อายุระหว่าง 20 -35 ปี และมีลูก 2- 4 คนต่อแม่ 1 คน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงระยะยาวได้ จะช่วยทำให้เด็กกำพร้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจนได้ทั้งครอบครัว

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน(คน)บาท
1.ทุนนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร ตลอด 2 เดือนเฉลี่ยคนละ 14,700 บาท10134,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

13,400
รวม
147,400


บริจาคให้
“ทุนคุณแม่” มอบ10 ทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน