โครงการการศึกษา

ปันคอมพิวเตอร์สร้างห้องเรียนชุมชนให้เด็กและผู้สูงอายุใช้งาน

ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างห้องคอมฯที่ วัดตอยาง จ.ลพบุรี ให้มีห้องเรียนชุมชนสำหรับเด็กและผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พร้อมรับจิตอาสามาร่วมสอนโปรแกรมต่างๆ ให้เด็กได้ทำการบ้านและผู้สูงอายุได้ใช้งานได้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดลพบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

21,098 บาท

เป้าหมาย

60,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 35%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 31

ห้องคอมพิวเตอร์ในวัดตอยาง จังหวัดลพบุรี สำคัญอย่างไร

มูลนิธิสายธาร ผู้คิดโครงการนี้บอกเล่าปัญหาหลัก 2  ประการในพื้นที่แห่งนี้ว่า

ประการแรก โรงเรียนวัดตอยางถูกยุบไปเมื่อปี 2553 ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ต้องการปิดโรงเรียนขนาดเล็กลง ตลอดระยะกว่าหลายปีส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไม่มีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ใช้งาน เวลาจะทำการบ้านหรือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ จะต้องให้ผู้ปกครองขี่รถไปที่ตลาดซึ่งอยู่ไกลจากบ้านประมาณ 5 กิโลเมตรเพื่อทำการบ้าน หรือบางคนไม่สามารถออกไปไกลก็ทำได้เท่าที่มี 

ประการสอง กลุ่มผู้สูงอายุไม่พื้นที่เรียนรู้ ต้องใช้ชีวิตแบบเดิม แม้ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา จะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ปรากฎว่ามีผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพียง 1 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 151 คน  มูลนิธิสายธารในเครือเบทาโกร จึงทำการสำรวจและสอบถาม พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่เข้ากิจกรรมเป็นเพราะการเดินทางที่ไกลบ้าน ภาระที่ต้องเลี้ยงดูหลาน เมื่อสอบถามว่าจัดที่ไหนถึงอยากเข้าร่วม ผู้สูงอายุล้วนบอกว่า  จัดกิจกรรมที่วัดจะสะดวกกว่า


ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงปรึกษากับผู้นำชุมชน วัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วัดตอยางเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์จากห้องเรียนรู้นี้ได้ และยังพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น

เบื้องต้นทางมูลนิธิจึงปรึกษากับทางครูกศน.อำเภอพัฒนานิคมให้มาสอนกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยกิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ศาลาสร้างสุข ธนาคารความดี การได้ลองให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ลองเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของแต่ละคน โดยรูปแบบกิจกรรมจะมีทั้ง นันทนาการ ถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง โดยหลักสูตรนี้จะมีต่อเนื่องทุกปี


โรงเรียนวัดตอยางที่ปิดตัวลง

ชาวบ้านช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดตอยาง

ส่วนเด็กๆ นั้น เราจะให้จิตอาสามาร่วมเป็นครูสอนเด็กๆ เช่น การใช้ word ในการทำงานรายงาน การใช้ excel  วาดรูป หรือการใช้อินเตอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรม


ฝึกฝนการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์กิจกรรมส่ง E-card 

กิจกรรมส่ง E-card ในวันสำคัญต่างๆ ผ่าน  http://ecards.dmc.tv/เรียนการใช้ Microsoft Office

Microsoft Office ผ่าน  www.ribbonhero.com


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์


ขณะนี้ทางมูลนิธิสายธาร ได้เดินสายไฟและจัดหาหนังสือ อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนรู้ไว้เบื้องต้นแล้ว และได้จัดกิจกรรมอื่น เช่น โครงการเยาวชนคนรักวัดโดยให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดและปลูกผักต่างๆ ไว้สำหรับเยาวชนและคนในชุมชนไปใช้ประกอบอาหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะอาชีพ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
 2. วางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เตรียมเดินสายไฟติดตั้ง Wifi
 3. จัดหาวิทยากร (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)
 4. ระดมทุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
 5. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ศาลาวัด
 6. จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

ท่านใดที่สนใจบริจาคส่งสิ่งของมาได้ที่

มูลนิธิสายธาร อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ ชั้น 6
เลขที่ 323 หมู่ที่ 6 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อใช้วัดตอยางเป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบการเรียน และค้นคว้าหาความรู้
 3. เพื่อให้คนในชุมชนใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องสมุดของชุมชน
 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สมาชิกภายในทีม

 1. นาง วีณา น้ามังคละกุล
 2. นางสาว พิชญากร ยวงสะอาด
 3. นางสาว กรศิริ เอมะศิริ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ชุดละ12,000
60,000


รวมเป็นเงิน60,000 บาท

บริจาคให้
ปันคอมพิวเตอร์สร้างห้องเรียนชุมชนให้เด็กและผู้สูงอายุใช้งาน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน