โครงการการศึกษา

ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องโรงเรียนบ้านหนองขนาก

ระดมทุนเพื่อจัดซื้ดอุปกรณ์การศึกษา อาทิ ดินสอ ยางลบ สมุด อุปกรณ์การกีฬา ให้แก่น้องในโรงเรียนบ้านหนองขนาก จ.ราชบุรี

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

19,890 บาท

เป้าหมาย

17,776 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 11

สำเร็จแล้ว

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อสวนผึ้ง กับ อำเภอเมืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนอยู่ราว 54 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูอัตราจ้าง 3 คน ทำให้ครูแต่ละท่านต้องสอนควบชั้นเรียน ควบคู่กับการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาสนับสนุนการสอน


ขณะที่เด็กในโรงเรียนมีทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่มารับจ้างเลี้ยงหมู  มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนพยายามปลูกผักกินเองบ้าง  และตั้งใจให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ต่อไปในอนาคต

วันนี้นักเรียนก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน เวชภัณฑ์พื้นฐาน ทางกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะผู้ประกอบการ จึงตั้งใจเปิดระดมทุนเพื่อจัดอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ เช่นปากกา ดินสอ ยาง ลบ ไม้บรรทัด  และ อุปกรณ์กีฬาเปตอง

ทำไมต้องเปตอง!?

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขนากมีความสามารถในการเล่นเปตองที่เก่งมากถึงกับชนะระดับจังหวัด 2 ปีซ้อน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟังว่าเวลาจะแข่งเปตองต้องยืมอุปกรณ์การเล่นจากโรงเรียนอื่นมาใช้ซ้อม เด็กนักเรียนจึงอยากได้อุปกรณ์กีฬาเปตองเพื่อทำการฝึกซ้อม


เราจึงชวนทุกคนมาร่วมกันสนับสนุน อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนบ้านหนองขนาก กัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ระยะที่ 1 จัดหาโรงเรียนที่มีความขาดแคลน
 • ระยะที่ 2 สอบถามความต้องการของโรงเรียน
 • ระยะที่ 3 จัดทำงบประมาณ
 • ระยะที่ 4 เปิดระดมทุน
 • ระยะที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ สมุด อุปกรณ์การกีฬา)
 • ระยะที่ 6 ทำกิจกรรมที่โรงเรียน
 • ระยะที่ 7 สามารถติดตามความคืบหน้าทุก ๆ 1 เดือนได้ที่ ( Facebook โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
 2. เพื่อสนุบสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นในการดูแลเด็ก
 3. เพื่อให้เด็กในโรงเรียนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนนั้นมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะผู้ประกอบการ
นางสาวกชกร ศรีสังวร   
นายกฤติน พูลศิริสมบัติ   
นายณัฐวุฒิ พงษ์สุธีถาวร
นายบันทิตย์ ศรีเขมิตรนนท์   
นายณรรฐชนก เทพสาร   

ภาคี

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1.ปากกาลูกลื่น 3 โหล 387
2.ไม้บรรทัด 5 โหล 175 
3.ยางลบ4 กล่อง620 
4.ดินสอ 6 โหล 750 
5.ปากกาลบคำผิด 2 โหล 310 
6.ถุงเท้านักเรียน(ชาย) 6 โหล 1,500 
7.ถุงเท้านักเรียน(หญิง) 5 โหล 1,395 
8.เปตอง 1 ชุด 3,150
9.ดินสอสี 2 โหล1,656 
10.เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,690 
11.หมึกพิมพ์ 8 ขวด800
12.กระดาษ A4 5 รีม565
13.ดำเนินการเทใจ 10%
1,777
รวมเป็นเงิน
17,776