โครงการสัตว์

อาหารเพื่อโค-กระบือ ที่ถูกไถ่ชีวิต

แม้โค-กระบือจะถูกรอดตายจากการถูกไถ่ชีวิตมาแล้ว แต่สัตว์ทั้ง 200 ตัวในมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งยังขาดอาหาร เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้จะได้เป้าหมายแล้ว แต่ขออนุญาตระดมจนถึง 31 ตุลาคมเพื่อให้ฟางและอาหารมากพอสำหรับปลายปีนี้

ระยะเวลาโครงการ 89 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

ยอดบริจาคขณะนี้

43,068 บาท

เป้าหมาย

38,890 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 111%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ต่อชีวิต โค กระบือ 200 ตัว

14 พฤษภาคม 2019

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ดำเนินการนำเงินบริจาคใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ฟาง หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า อาหารข้น ค่าอาหารม้า และบางส่วนนำเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคอก เนื่องจาก เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นช่วงพายุฝน ทำให้น้ำท่วมคอก จึงต้องเร่งปรับปรุงพื้นและหลังคา เพื่อไม่ให้น้ำท่วม ให้โค กระบือ มีที่อยู่อาศัย และชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ

ฟางอัดก้อนถึงโค กระบือ

น้องโค กระบือมีอาหารกิน


รถส่งหญ้าสด ถึงที่หมาย

อาหารให้น้องโค กระบือ

ปรับปรุงคอก สร้างหลังคา


ปรับปรุงพื้น

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ต่อลมหายใจน้องๆ และหวังว่าจะได้รับความเมตตาในโอกาสต่อไป

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

คุณรู้ไหมว่า ชีวิตของโค-กระบือ หลังถูกไถ่ชีวิตไปอยู่ที่ไหน

ส่งต่อให้เกษตรกรรายอื่นไว้ใช้งาน?

ส่งต่อไปให้วัด หรือมูลนิธิเลี้ยง?

หลากหลายคำถามของชีวิตของโค-กระบือที่ถูกไถ่จากโรงเชือดเป็นอย่างไร

นี่คือบางส่วนของคำตอบของ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง  ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง (New Life For Animals Foundation) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือโคและกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน 200 ตัว โดยให้ที่พักพิง ดูแล เลี้ยงดู และรักษาโรคให้กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี กินอิ่ม นอนหลับ ไม่ต้องเจ็บป่วยหรือตายอย่างทรมาน ดูแลพวกเขาจนตราบสิ้นอายุขัย 

วันนี้เราไถ่มาแล้วก็พยายามเลี้ยงพวกเขาให้รอดชีวิต ควายแต่ละตัวมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 25 ปี ความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นสามารถแบ่งเป็นช่วงเจริญเติบโตได้ดังนี้

 • ช่วงการเจริญเติบโตและเริ่มใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี
 • ช่วงใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี และถดถอยไปถึงอายุ 20 ปี
 • ช่วงปลดระวางหลังอายุ 20 ปี เกษตรกรจึงนิยมนำไปขายให้กับโรงเชือด ซึ่งหลายคนนิยมรวมกลุ่มไปไถ่ชีวิตมา

ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นจากความตายมาแล้ว มีชีวิตที่ดี เราก็อยากให้ทุกคนและผู้ไถ่มีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตโค-กระบือให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์เหล่านี้ มูลนิธิจึงมีวัตถุประสงค์การทำงานดังนี้

 1. เพื่อการอนุรักษ์โคกระบือไทย ตามโครงการพระราชดำริ
 2. เพื่อเป็นเครือข่ายของโรงเรียน กาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ในโครงการสอนกระบือไถนา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและให้การรักษาพยาบาล
 4. เพื่อก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ให้การศึกษาถึงวิถีชีวิตการเลี้ยงกระบือ การไถนา ของกระบือไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นมรดกภูมิปัญญาคู่บ้าน คู่เมือง โดยดำเนินการเลี้ยงดูโคกระบือและสัตว์ทุกชนิด ภายในศูนย์ฯ มิให้มีการเคลื่อนย้ายโคกระบือและสัตว์ทุกชนิด ออกไปนอกศูนย์ฯ ของมูลนิธิ
 5. ถ่ายทอดวิทยาทาน มรดกภูมิปัญญา การเลี้ยงดูกระบือและการไถนาตามวิถีกระบือไทย
 6. เพื่อร่วมมือและประสานความร่วมมือในการพัฒนาสายสัมพันธ์ของกระบือเผือก ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
 7. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา การทำก๊าซไบโอชีวภาพจากมูลสัตว์ 

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีความพยายามที่จะปลูกพืชให้โคและกระบือกิน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และยังมีค่ายาใช้ในการรักษาโค-กระบือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนการซื้อฟางให้กับพวกเขา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ระดมทุนจาก www.taejai.com
 2. เชิญชวนผู้ใจบุญมีจิตเมตตาทำบุญโครงการ "๘๙ วัน เขาอิ่มท้อง เราอิ่มบุญ"
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
 4. เริ่มการระดมทุน ผ่านทางเว็บไซต์ taejai.com นำเงินบริจาคไปซื้อฟาง เพื่อมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง


ประโยชน์ของโครงการ

 1. วัวควายที่มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งได้อิ่มท้องไม่อดอยาก
 2. อนุรักษ์โคกระบือไทยให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตของโคกระบือไทยชาวนาชนบทที่เรียบร่าย

สมาชิกภายในทีม

นางสาวชฎาพร เขมรุจิกุลยา
ส่วนตัวชอบทำบุญและได้ไปเห็นสัตว์ในเพจของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งเกิดความสงสาร สัตว์ที่นี่ผอมมาก อาหารในทุก ๆ เดือนไม่เพียงพอกับสัตว์ 

นายธนเดช สินสุวงค์
ส่วนตัวเป็นคนไม่ทานเนื้อสัตว์ ติดตามเพจที่สัตว์ถูกทำร้ายบ่อยๆ และติดตามเพจของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งจึงอยากช่วยเหลือสัตว์ให้เค้าได้อิ่มท้อง 

ภาคี


ณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา เบอร์โทรศัพท์ 0818259995
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
ที่อยู่ 32/9 หมู่ 7 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 

Facebook : NewLife4Animal

ต่อชีวิต โค กระบือ 200 ตัว

14 พฤษภาคม 2019

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ดำเนินการนำเงินบริจาคใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ฟาง หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า อาหารข้น ค่าอาหารม้า และบางส่วนนำเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคอก เนื่องจาก เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นช่วงพายุฝน ทำให้น้ำท่วมคอก จึงต้องเร่งปรับปรุงพื้นและหลังคา เพื่อไม่ให้น้ำท่วม ให้โค กระบือ มีที่อยู่อาศัย และชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ

ฟางอัดก้อนถึงโค กระบือ

น้องโค กระบือมีอาหารกิน


รถส่งหญ้าสด ถึงที่หมาย

อาหารให้น้องโค กระบือ

ปรับปรุงคอก สร้างหลังคา


ปรับปรุงพื้น

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ต่อลมหายใจน้องๆ และหวังว่าจะได้รับความเมตตาในโอกาสต่อไป

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ฟาง 6 คันรถบรรทุก (ฟ่อนละ 35 บาท)1,000 ฟ่อน35,000
2. ค่าบริหารจัดการเทใจ 10%3,890
รวมเป็นเงิน
38890