โครงการสิ่งแวดล้อม

อาหารเพื่อโค-กระบือ ที่ถูกไถ่ชีวิต

แม้โค-กระบือจะถูกรอดตายจากการถูกไถ่ชีวิตมาแล้ว แต่สัตว์ทั้ง 200 ตัวในมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งยังขาดอาหาร เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้จะได้เป้าหมายแล้ว แต่ขออนุญาตระดมจนถึง 31 ตุลาคมเพื่อให้ฟางและอาหารมากพอสำหรับปลายปีนี้

ระยะเวลาโครงการ 89 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

ยอดบริจาคขณะนี้

43,068 บาท

เป้าหมาย

38,890 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 111%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

คุณรู้ไหมว่า ชีวิตของโค-กระบือ หลังถูกไถ่ชีวิตไปอยู่ที่ไหน

ส่งต่อให้เกษตรกรรายอื่นไว้ใช้งาน?

ส่งต่อไปให้วัด หรือมูลนิธิเลี้ยง?

หลากหลายคำถามของชีวิตของโค-กระบือที่ถูกไถ่จากโรงเชือดเป็นอย่างไร

นี่คือบางส่วนของคำตอบของ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง  ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง (New Life For Animals Foundation) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือโคและกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน 200 ตัว โดยให้ที่พักพิง ดูแล เลี้ยงดู และรักษาโรคให้กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี กินอิ่ม นอนหลับ ไม่ต้องเจ็บป่วยหรือตายอย่างทรมาน ดูแลพวกเขาจนตราบสิ้นอายุขัย 

วันนี้เราไถ่มาแล้วก็พยายามเลี้ยงพวกเขาให้รอดชีวิต ควายแต่ละตัวมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 25 ปี ความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นสามารถแบ่งเป็นช่วงเจริญเติบโตได้ดังนี้

 • ช่วงการเจริญเติบโตและเริ่มใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี
 • ช่วงใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี และถดถอยไปถึงอายุ 20 ปี
 • ช่วงปลดระวางหลังอายุ 20 ปี เกษตรกรจึงนิยมนำไปขายให้กับโรงเชือด ซึ่งหลายคนนิยมรวมกลุ่มไปไถ่ชีวิตมา

ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นจากความตายมาแล้ว มีชีวิตที่ดี เราก็อยากให้ทุกคนและผู้ไถ่มีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตโค-กระบือให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์เหล่านี้ มูลนิธิจึงมีวัตถุประสงค์การทำงานดังนี้

 1. เพื่อการอนุรักษ์โคกระบือไทย ตามโครงการพระราชดำริ
 2. เพื่อเป็นเครือข่ายของโรงเรียน กาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ในโครงการสอนกระบือไถนา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและให้การรักษาพยาบาล
 4. เพื่อก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ให้การศึกษาถึงวิถีชีวิตการเลี้ยงกระบือ การไถนา ของกระบือไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นมรดกภูมิปัญญาคู่บ้าน คู่เมือง โดยดำเนินการเลี้ยงดูโคกระบือและสัตว์ทุกชนิด ภายในศูนย์ฯ มิให้มีการเคลื่อนย้ายโคกระบือและสัตว์ทุกชนิด ออกไปนอกศูนย์ฯ ของมูลนิธิ
 5. ถ่ายทอดวิทยาทาน มรดกภูมิปัญญา การเลี้ยงดูกระบือและการไถนาตามวิถีกระบือไทย
 6. เพื่อร่วมมือและประสานความร่วมมือในการพัฒนาสายสัมพันธ์ของกระบือเผือก ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
 7. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา การทำก๊าซไบโอชีวภาพจากมูลสัตว์ 

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีความพยายามที่จะปลูกพืชให้โคและกระบือกิน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และยังมีค่ายาใช้ในการรักษาโค-กระบือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนการซื้อฟางให้กับพวกเขา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ระดมทุนจาก www.taejai.com
 2. เชิญชวนผู้ใจบุญมีจิตเมตตาทำบุญโครงการ "๘๙ วัน เขาอิ่มท้อง เราอิ่มบุญ"
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ
 4. เริ่มการระดมทุน ผ่านทางเว็บไซต์ taejai.com นำเงินบริจาคไปซื้อฟาง เพื่อมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง


ประโยชน์ของโครงการ

 1. วัวควายที่มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งได้อิ่มท้องไม่อดอยาก
 2. อนุรักษ์โคกระบือไทยให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตของโคกระบือไทยชาวนาชนบทที่เรียบร่าย

สมาชิกภายในทีม

นางสาวชฎาพร เขมรุจิกุลยา
ส่วนตัวชอบทำบุญและได้ไปเห็นสัตว์ในเพจของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งเกิดความสงสาร สัตว์ที่นี่ผอมมาก อาหารในทุก ๆ เดือนไม่เพียงพอกับสัตว์ 

นายธนเดช สินสุวงค์
ส่วนตัวเป็นคนไม่ทานเนื้อสัตว์ ติดตามเพจที่สัตว์ถูกทำร้ายบ่อยๆ และติดตามเพจของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งจึงอยากช่วยเหลือสัตว์ให้เค้าได้อิ่มท้อง 

ภาคี


ณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา เบอร์โทรศัพท์ 0818259995
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
ที่อยู่ 32/9 หมู่ 7 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 

Facebook : NewLife4Animal

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ฟาง 6 คันรถบรรทุก (ฟ่อนละ 35 บาท)1,000 ฟ่อน35,000
2. ค่าบริหารจัดการเทใจ 10%3,890
รวมเป็นเงิน
38890