โครงการการศึกษา

มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ 1

ยอดบริจาคขณะนี้

27,863 บาท

เป้าหมาย

47,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 59%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

นำ "มัลติพ้อยท์" เป็นสื่อการเรียนการสอน

30 มีนาคม 2018

คุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ และออกแบบกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบ

คุณครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สอนนักเรียน

คุณครูใช้มัลติพ้อยท์ในการเรียนการสอน

นักเรียนได้มีส่วนในการเรียนมากยิ่งขึ้น

และนอกจากนั้นยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น และสามารถนำไปประกอบองค์ความรู้ในพื้นที่ของตนได้

ความประทับใจจากเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ ที่ได้รับโอกาส


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่า คอมพิวเตอร์ 1 ตัว จะสอนให้เด็ก 40 คนเรียนรู้พร้อมกันได้อย่างไรเล่นพร้อมกันได้อย่างไร

หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่า คอมพิวเตอร์ 1 ตัว จะให้เด็ก 40 คลิ๊กเล่นพร้อมกัน ตอบคำถามพร้อมกันได้อย่างไร

นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ร่วมกับ - นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สามารถทำให้เรื่องนี้สามารถทำได้จริง

เพราะคำที่ว่า เราจะพยายามลบคำว่า “ข้อจำกัด” “ขาดแคลน” ให้เด็กที่่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ราคาสูง สามารถใช้คอมพิวเอร์เพียงเครื่องเดียว และลงทุนซื้อเมาส์ราคาไม่แพงมากได้เรียนไปพร้อมๆกัน

แนวคิดนี้จึงทำให้เราคิดค้นเทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

เทคโนโลยีนี้ จะมีวิธีการทำงานดังนี้ ถ้าในห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แต่มีนักเรียนมากถึง 40 คนเมาส์ของนักเรียนทั้ง 40 คนจะสามารถใช้งานได้พร้อมกัน โดยเมาส์ของแต่ละคนจะมีชื่อเรียกไม่ซ้ำกันเช่น เด็กชาย ก. เด็กหญิง ข. เป็นต้น และนอกจากชื่อแล้วภาพสัญลักษณ์ของเมาส์นักเรียนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อต่อเมาส์ 40 ตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์หลัก บนหน้าจอก็จะปรากฏบนจอภาพสื่อการสอน พร้อมสัญลักษณ์ 40 ตัวพร้อมกัน

จากนั้นเมื่อครูให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนแต่ละคนจะใช้เมาส์ของตนเองคลิกคำตอบที่ต้องการ ระบบซอฟต์แวร์จะประมวลผลว่า นักเรียนตอบถูกกี่คน ตอบผิด กี่คน ทำให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทเรียนที่ใช้กับเทคโนโลยีมัลติพอยท์ครูผู้สอนสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์ 2003 หรือ 2007 (Microsoft PowerPoint 2003/2007) โดยเพิ่มเครื่องมือ (PowerPoint add-in) ที่ช่วยสร้างเนื้อหาแบบอินเทอร์แร็คทีฟบนแผ่นสไลด์ได้

เราจึงอยากชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กในโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีนี้กัน เพื่อเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

 1. ศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน โดยการตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละส่วนทั้งผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน
 2. วางแผนการดำเนินงาน และออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น

 1. พัฒนาสื่อที่ใช้การจัดการเรียนรู้การสอนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ในที่นี้คือบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์ และเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์กลางรวบรวมสื่อบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ที่ครูสร้างขึ้น ทุกคนสามารถดาว์นโหลดไปใช้ได้
 2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์
 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล และสรุปผลการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้ โดยติดตามโครงการผ่าน facebook กลุ่ม มัลติพอยท์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้เรียนรู้ร่วมกัน
 3. ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 2. นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1

ภาคี

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 250 บาทขึ้นไป : รูปวาดจากการอบรม จำนวน 1 ใบ
 • บริจาค 500 บาทขึ้นไป : การ์ดรูปภาพการ์ตูนของผู้บริจาค จำนวน 1 ใบ
 • บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป : เสื้อยืดพิมพ์ลายการ์ตูนของผู้บริจาค จำนวน 1 ตัว

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

25 สิงหาคม 2017

โครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน” โดยคุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1 และทีมงาน

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
 2. ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้
 3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์

ความประทับใจ

"โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และขอขอบคุณเทใจดอทคอมเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อให้เด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำนี้จงเกื้อหนุนให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป "

คุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง
ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒

นำ "มัลติพ้อยท์" เป็นสื่อการเรียนการสอน

30 มีนาคม 2018

คุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ และออกแบบกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบ

คุณครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สอนนักเรียน

คุณครูใช้มัลติพ้อยท์ในการเรียนการสอน

นักเรียนได้มีส่วนในการเรียนมากยิ่งขึ้น

และนอกจากนั้นยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น และสามารถนำไปประกอบองค์ความรู้ในพื้นที่ของตนได้

ความประทับใจจากเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ ที่ได้รับโอกาส


แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคา(บาท)
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)1 เครื่อง15,000
เม้าท์ไร้สาย (Microsoft) ตัวละ 500 บาท40 ตัว20,000
USB HUB (BELKIN) 7 port ตัวละ 1,190 บาท10 ชุด11,900
Cable USB ตัวละ 100 บาท5 ชุด500
รวมเป็นเงิน
47,400