โครงการการศึกษา

มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ 1

ยอดบริจาคขณะนี้

27,863 บาท

เป้าหมาย

47,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 59%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

25 สิงหาคม 2017

โครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน” โดยคุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1 และทีมงาน

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้
 2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์
 3. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ความประทับใจ

"โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และขอขอบคุณเทใจดอทคอมเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อให้เด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำนี้จงเกื้อหนุนให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป "

คุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง
ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่า คอมพิวเตอร์ 1 ตัว จะสอนให้เด็ก 40 คนเรียนรู้พร้อมกันได้อย่างไรเล่นพร้อมกันได้อย่างไร

หลายคนคงนึกภาพไม่ออกว่า คอมพิวเตอร์ 1 ตัว จะให้เด็ก 40 คลิ๊กเล่นพร้อมกัน ตอบคำถามพร้อมกันได้อย่างไร

นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ร่วมกับ - นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สามารถทำให้เรื่องนี้สามารถทำได้จริง

เพราะคำที่ว่า เราจะพยายามลบคำว่า “ข้อจำกัด” “ขาดแคลน” ให้เด็กที่่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ราคาสูง สามารถใช้คอมพิวเอร์เพียงเครื่องเดียว และลงทุนซื้อเมาส์ราคาไม่แพงมากได้เรียนไปพร้อมๆกัน

แนวคิดนี้จึงทำให้เราคิดค้นเทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

เทคโนโลยีนี้ จะมีวิธีการทำงานดังนี้ ถ้าในห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แต่มีนักเรียนมากถึง 40 คนเมาส์ของนักเรียนทั้ง 40 คนจะสามารถใช้งานได้พร้อมกัน โดยเมาส์ของแต่ละคนจะมีชื่อเรียกไม่ซ้ำกันเช่น เด็กชาย ก. เด็กหญิง ข. เป็นต้น และนอกจากชื่อแล้วภาพสัญลักษณ์ของเมาส์นักเรียนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อต่อเมาส์ 40 ตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์หลัก บนหน้าจอก็จะปรากฏบนจอภาพสื่อการสอน พร้อมสัญลักษณ์ 40 ตัวพร้อมกัน

จากนั้นเมื่อครูให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนแต่ละคนจะใช้เมาส์ของตนเองคลิกคำตอบที่ต้องการ ระบบซอฟต์แวร์จะประมวลผลว่า นักเรียนตอบถูกกี่คน ตอบผิด กี่คน ทำให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทเรียนที่ใช้กับเทคโนโลยีมัลติพอยท์ครูผู้สอนสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์ 2003 หรือ 2007 (Microsoft PowerPoint 2003/2007) โดยเพิ่มเครื่องมือ (PowerPoint add-in) ที่ช่วยสร้างเนื้อหาแบบอินเทอร์แร็คทีฟบนแผ่นสไลด์ได้

เราจึงอยากชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กในโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีนี้กัน เพื่อเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน

 1. ศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน โดยการตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละส่วนทั้งผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน
 2. วางแผนการดำเนินงาน และออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น

 1. พัฒนาสื่อที่ใช้การจัดการเรียนรู้การสอนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ในที่นี้คือบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์ และเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์กลางรวบรวมสื่อบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ที่ครูสร้างขึ้น ทุกคนสามารถดาว์นโหลดไปใช้ได้
 2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์
 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล และสรุปผลการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้ โดยติดตามโครงการผ่าน facebook กลุ่ม มัลติพอยท์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก และสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้เรียนรู้ร่วมกัน
 3. ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุก

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 2. นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1

ภาคี

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 250 บาทขึ้นไป : รูปวาดจากการอบรม จำนวน 1 ใบ
 • บริจาค 500 บาทขึ้นไป : การ์ดรูปภาพการ์ตูนของผู้บริจาค จำนวน 1 ใบ
 • บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป : เสื้อยืดพิมพ์ลายการ์ตูนของผู้บริจาค จำนวน 1 ตัว

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

25 สิงหาคม 2017

โครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน” โดยคุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์๒ สพป.เชียงใหม่ เขต1 และทีมงาน

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการเรียนให้ผู้เรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้
 2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์
 3. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ความประทับใจ

"โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และขอขอบคุณเทใจดอทคอมเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นสื่อกลางในการระดมทุนเพื่อให้เด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำนี้จงเกื้อหนุนให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป "

คุณครูสมพงษ์ แสนสำโรง
ผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนราคา(บาท)
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)1 เครื่อง15,000
เม้าท์ไร้สาย (Microsoft) ตัวละ 500 บาท40 ตัว20,000
USB HUB (BELKIN) 7 port ตัวละ 1,190 บาท10 ชุด11,900
Cable USB ตัวละ 100 บาท5 ชุด500
รวมเป็นเงิน
47,400