project เด็กและเยาวชน

โครงการนมเพื่อน้องในพื้นที่สังขละบุรี

ร่วมบริจาคซื้อนมให้เด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เพราะแม่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถให้นมลูกได้ ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถซื้อนมให้ลูกได้โดยมูลนิธิวันสกายทำงานส่งมอบนมให้ทุกเดือน พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กกับครอบครัวเพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (10 หมู่บ้านในตำบลหนองลูและหมู่บ้านเกิ่งสะเดาและสะเนพ่องในตำบลไล่โว่)

ยอดบริจาคขณะนี้

117,507 บาท

เป้าหมาย

112,002 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 170

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สนับสนุนนมผงและนมกล่องให้น้องในพื้นที่สังขละบุรี เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566

1 พฤศจิกายน 2023

จำนวนเด็กที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 

ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 มีเด็กเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 7 คน และในเดือนสิงหาคมมีเด็ก 1 คน ออกจากโครงการ เนื่องจากเด็กเลิกดื่มนมและสามารถทานอาหารอื่นได้ เด็กมีสุขภาพที่เหมาะสมตามวัน โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

 • เด็กอายุ 1 เดือน - 9 เดือน สำหรับการสนับสนุนนมผง โดยเมื่อเด็กอายุ 7-8 เดือน ปริมาณนมผงที่ให้การสนับสนุนจะลดลงเพราะเด็กเริ่มกินอาหารสำหรับเด็กเล็กได้ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารอื่นๆ เพิ่มและเริ่มคุ้นชินกับการกินอาหารเด็ก ซึ่งหลังจากช่วงวัยนี้นมจะเป็นเพียงอาหารเสริม
 • เด็กอายุ 1 – 2 ขวบ สำหรับการสนับสนุนนมกล่อง โดยโครงการฯ จะหยุดให้การสนับสนุนเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบหรือเข้าโรงเรียนเพราะเด็กโตพอที่จะรับสารอาหารจากอาหารปกติและเด็กเข้าโรงเรียนจะได้รับนมจากโรงเรียนเพื่อเสริมอาหาร

 การใช้งบประมาณในโครงการเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 จำนวน 35,730 บาท

 • นมผง เฉลี่ยเดือนละ 28 ถุง เป็นเงิน 18,630 บาท
 • นมกล่อง เฉลี่ยเดือนละ 16 ลัง เป็นเงิน 17,100 บาท

ทั้งนี้ เงินคงเหลือของโครงการเพียงพอต่อการสนับสนุนนมผงและนมกล่องให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2566 ซึ่งทางโครงการจะรายงานความคืบหน้าโครงการอีกครั้งสิ้นเดือนธันวาคม 2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " แก้วขอบคุณที่โครงการให้ความช่วยเหลือทำให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยแล้ว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่ให้ความช่วยเหลือแก้วและครอบครัวมาโดยตลอด ” คุณแก้ว แม่ของน้องธัญชนก อายุ 10 เดือน 
โดยได้รับการสนับสนุนนมผง จำนวน 2 กล่องต่อเดือน  

 " ขอบคุณโครงการ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ ครอบครัวของเธอก็คงมีหนี้สินไม่จบสิ้นอย่างแน่นอน " ย่าของน้องนาเดีย อายุ 1 ปี 3 เดือน
โดยได้รับการสนับสนุนนมผงจำนวน 2 กล่องต่อเดือน น้องนาเดียได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 " รู้สึกขอบคุณโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว เพราะเด็กทั้งสองคนต้องกินนมเป็นหลัก ลำพังตัวเองคงไม่สามารถซื้อนมให้เด็กทั้งสองคนได้ นมที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว และเด็กๆ ได้กินนมสุขภาพน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ " คุณศิริกาญจน์ แม่ของน้องกัญญาธิบดิ์และน้องกัญญาปภา พี่น้องฝาแฝดอายุ 1 ขวบ 2 เดือน 
โดยได้รับการสนับสนุนนมผงให้กับเด็กๆ ตั้งแต่พวกเขาอายุ 6 เดือน จนกว่าแม่ของเด็กจะมีงานที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน
 • เด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 1 – 9 เดือน
 • เด็กตั้งแต่อายุ 1 – 3 ปี (ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียน) ที่มีสุขภาพไม่ดี/ไม่ทานข้าว/แพ้นมวัวและมีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
33 คน
 • เด็กมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ได้รับโอกาสในการเติบโตด้วยพัฒนาการทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
 • เด็กที่มีโรคประจำตัวมีทางเลือกทางโภชนาการมากขึ้นและเหมาะสมกับสุขภาพของตัวเอง
ครอบครัวเด็กครอบครัวของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากหรือผู้ที่หารายได้หลักในครอบครัวสุขภาพไม่ดีไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี33 ครอบครัว (เฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน)
 • ครอบครัวของเด็กมีความเข้าใจเรื่อง โภชนาการเด็กมากขึ้น จัดหาอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น
 • ครอบครัวมีรายได้เหลือเพื่อใช้ในภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการเรียนของลูก
 • ภาระหนี้สินของครอบครัวลดลงจากการกู้ยืมนอกระบบ
 • เพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กคนอื่นในครอบครัว ลดปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ร่วมบริจาคซื้อนมให้เด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เพราะแม่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถให้นมลูกได้ ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถซื้อนมให้ลูกได้โดยมูลนิธิวันสกายทำงานส่งมอบนมให้ทุกเดือน พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กกับครอบครัวเพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ดีขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กแรกเกิด–3 ขวบเป็นช่วงวัยแห่งพัฒนาการ โดยเฉพาะขวบปีแรกนมเป็นอาหารหลักที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

เด็กทุกคนควรได้รับนมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ จากการทำงานของวันสกายในพื้นที่ตำบลหนองลูและไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เราพบเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนมาก ส่งผลให้เด็กน้อยเจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรง เด็กมีการเติบโตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามอายุ อ้วน ผอมหรือแคระแกร็นเกินไป 

สาเหตุหลัก มาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนการเด็ก แม่เด็กมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อ HIV ไม่สามารถให้นมลูกได้ รวมถึงความยากจนที่ทำให้ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกได้ขณะที่เด็กบางคนมีอาการแพ้ต้องกินนมพิเศษที่มีราคาสูงกว่านมปกติ

วันนี้เรายังพบครอบครัวที่แก้ปัญหาด้วยการให้ลูกกินน้ำผสมน้ำหวานหรือนมข้นหวานซึ่งมีราคาถูกกว่า 

ผลการสำรวจขององค์กรยูนิเซฟในปี 2563 พบว่า :

 • ร้อยละ 13 ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นเพราะขาดสารอาหารที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • ร้อยละ 8 มีภาวะผอมเกินไป
 • ร้อยละ 9 มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน

เมื่อเด็กคือกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต แต่เด็กจำนวนไม่น้อยกลับเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ มูลนิธิวันสกายจึงจัดให้มี “โครงการนมเพื่อน้อง” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กโดยการสนับสนุนนมผงและนมกล่องเป็นรายเดือน 

นอกจาการสนับสนุนนมผงและนมกล่องให้กับเด็กแล้ว วันสกายยังทำงานกับครอบครัวในการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก สารอาหารที่จำเป็นของเด็กแต่ละช่วงวัยรวมถึงเรื่องสุขลักษณะ เพื่อเสริมศักยภาพให้ครอบครัวสามารถจัดอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมตามช่วงวัยให้กับเด็กได้

มูลนิธิวันสกายเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหานี้และให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ใน 1 ปีเราสามารถช่วยเด็กได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการมีขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทำการประเมิน 2 ด้าน

1.1 ประเมินสุขภาพเด็ก เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเพื่อหาความเสี่ยงอื่นๆ หากพบว่าเด็กมีความเสี่ยงในเรื่องของพัฒนาการด้านอื่นร่วมด้วยจะนำเด็กเข้าสู่การประเมินของแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มนอกเหนือจากนมผงและนมกล่อง

1.2 ประเมินความสามารถของครอบครัว เช่น รายได้และค่าใช้จ่ายในครอบครัว จำนวนผู้ที่มีรายได้และจำนวนเด็กที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นของครอบครัวและความเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ รวมถึงประเมินความรู้ด้านโภชนาการของครอบครัวเพื่อให้ทราบว่าครอบครัวต้องการการเสริมศักยภาพด้านอื่นนอกเหนือ จากการสนับสนุนนมให้กับเด็กหรือไม่

2. การจัดทำแผนความช่วยเหลือให้กับเด็กรายบุคคล

จากข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินเด็กและครอบครัว ทางโครงการจะจัดทำแผนให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็กแต่ละคน เด็กจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเหมือนหรือเท่ากันหมดทุกคน เราจะคำนึงถึงความจำเป็นของครอบครัวและประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการทำแผน ดังนี้

1. ช่วงอายุ สุขภาพและความต้องการของเด็ก เพื่อประเมินประเภทของนมและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

2. ความสามารถของครอบครัว เพื่อให้ทราบปริมาณและระยะเวลาที่จะให้การสนับสนุนนม ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง ความช่วยเหลือที่เด็กได้รับจะเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัว ไม่มากหรือน้อยกว่าความต้องการที่แท้จริง เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวเอง

3. ความคิดเห็นของแพทย์ กรณีที่เด็กมีปัญหาสุขภาพและพัฒนาการอย่างชัดเจน แพทย์ทำการประเมินระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงปริมาณที่เด็กควรได้รับ ซึ่งในกรณีนี้เด็กอาจได้รับความช่วยเหลือด้านอื่นเพิ่ม รวมถึงการเข้ารับการรักษาในกรณีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมีความน่ากังวล

4. ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเด็กของครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลเด็กด้านโภชนาการ สามารถจัดอาหารให้เด็กได้อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

3. การสนับสนุนนมผงและนมกล่อง

ดำเนินการจัดซื้อนมและส่งมอบนมผงและนมกล่องให้กับเด็กและครอบครัวทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งตามแผนความช่วยเหลือที่ได้จัดทำไว้สำหรับเด็กแต่ละคน

4. การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพครอบครัวด้านโภชนาการเด็ก

สำหรับครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการเด็ก ทางโครงการจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ดูแลเด็กในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้เด็กได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการแนะนำคุณแม่มือใหม่ในการชงนมและการทำความสะอาดขวดนมอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเจ็บป่วยของเด็กอันเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

5. การประเมินความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัว

นอกเหนือจากการส่งมอบนมให้กับเด็กและครอบครัวแล้ว ในทุกๆ เดือนเรายังทำการประเมินความเปลี่ยนแปลงของเด็ก โดยพิจารณาจาก

1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความสูง น้ำหนัก ผิวพรรณ การเจ็บป่วยของเด็ก

2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ มีความร่าเริงแจ่มใสสมวัย

3. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการทำงานของสมองที่สอดคล้องตามช่วงวัย เช่น การตอบสนองของเด็ก การเรียนรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก

ทั้งนี้ ทางโครงการจะทำการประเมินความสามารถของครอบครัวร่วมด้วยเพื่อพิจารณาการให้สนับสนุน ถ้าครอบครัวมีศักยภาพที่จะดูแลเด็กได้เอง ก็จะกระจายความช่วยเหลือนี้ให้กับครอบครัวอื่นต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิวันสกาย

เลขที่ 93/1 หมู่ 3 ถนนสามประสบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ 081-007-4888


สนับสนุนนมผงและนมกล่องให้น้องในพื้นที่สังขละบุรี เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566

8 มิถุนายน 2023

โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยเป็นเด็กที่ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากปี 2565 จำนวน 21 คน ได้รับการสนับสนุนนมผง 9 คนและนมกล่อง 12 คน 
และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 มีจำนวนเด็กที่ได้รับประโยชน์สะสมทั้งสิ้น 26 คน โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

 • เด็กอายุ 1 เดือน - 9 เดือน จำนวน 9 คน สำหรับการสนับสนุนนมผง โดยเมื่อเด็กอายุ 7-8 เดือน ปริมาณนมผงที่ให้การสนับสนุนจะลดลงเพราะเด็กเริ่มกินอาหารสำหรับเด็กเล็กได้ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารอื่นๆ เพิ่มและเริ่มคุ้นชินกับการกินอาหารเด็ก ซึ่งหลังจากช่วงวัยนี้นมจะเป็นเพียงอาหารเสริม
 • เด็กอายุ 1 – 2 ขวบ จำนวน 17 คน สำหรับการสนับสนุนนมกล่อง โดยโครงการฯ จะหยุดให้การสนับสนุนเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบหรือเข้าโรงเรียนเพราะเด็กโตพอที่จะรับสารอาหารจากอาหารปกติและเด็กเข้าโรงเรียนจะได้รับนมจากโรงเรียนเพื่อเสริมอาหาร

นอกจากการให้การสนับสนุนนมผงและนมกล่องแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการยังให้คำแนะนำกับครอบครัวของเด็กเกี่ยวกับโภชนาการเด็ก เช่น อาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการดูแลเด็กด้านอื่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนและการรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เด็กควรได้รับ ทั้งสิทธิทางด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา เป็นต้น
ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้งบประมาณสำหรับเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น งบประมาณคงเหลือจะถูกขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 6 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าการใช้งบประมาณจะครบตามงบประมาณที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 " รู้สึกดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากครอบครัวมีหนี้สินค่อนข้างเยอะจากการคลอดลูกและลูกหนึ่งคนยังต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูเนื่องจากอาการลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่แรกเกิดอีก อีกทั้งคุณแม่ไม่มีนมให้ลูกกินเนื่องจากคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องยืมเงินจากญาติมาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลลูก จัดซื้อนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปซึ่งปัจจุบันครอบครัวก็ยังไม่สามารถใช้คืนหนี้นั้นได้ ถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะสามีเพิ่งได้ทำงานและรายได้จากการเป็นคนงานก่อสร้างก็ไม่มากพอสำหรับการดูแลครอบครัว " คุณแม่ของน้องน้องต้นหนาวและน้องปลายฝน เป็นฝาแฝดชายหญิง

 " รู้สึกดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและยังให้โอกาสกับน้องใบป่านที่จะได้กินนมเหมือนเด็กคนอื่นและนมยังทำให้น้องสุขภาพแข็งแรง น้องใบป่านชอบกินนมแต่ก่อนหน้านี้ครอบครัวมีความจำเป็นหลายอย่างจึงไม่สามารถซื้อให้น้องกินได้ " คุณแม่ของน้องใบป่าน

 " รู้สึกขอบคุณที่โครงการให้ความช่วยเหลือซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวได้มากเพราะน้องกัสต้องกินนมถึงเดือนละ 6 กล่อง เมื่อทางโครงการให้การสนับสนุนนม 3 กล่องก็สามารถช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว ทำให้ครอบครัวสามารถนำเงินนั้นไปใช้จ่ายอย่างอื่นในครอบครัวและยังมีเงินให้ลูกคนโตไปโรงเรียน " คุณแม่ของน้องกฤษณะ (กัส)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน
 • เด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 1 – 9 เดือน
 • เด็กตั้งแต่อายุ 1 – 3 ปี (ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียน)ที่มีสุขภาพไม่ดี/ไม่ทานข้าว/แพ้นมวัวและมีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
26 คน
 • เด็กมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ได้รับโอกาสในการเติบโตด้วยพัฒนาการทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
 • เด็กที่มีโรคประจำตัวมีทางเลือกทางโภชนาการมากขึ้นและเหมาะสมกับสุขภาพของตัวเอง
ครอบครัวเด็กครอบครัวของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากหรือผู้ที่หารายได้หลักในครอบครัวสุขภาพไม่ดีไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี 
26 ครอบครัว (เฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน)
 • ครอบครัวของเด็กมีความเข้าใจเรื่องโภชนาการเด็กมากขึ้น จัดหาอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น
 • ครอบครัวมีรายได้เหลือเพื่อใช้ในภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการเรียนของลูก
 • ภาระหนี้สินของครอบครัวลดลงจากการกู้ยืมนอกระบบ
 • เพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กคนอื่นในครอบครัว ลดปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


สนับสนุนนมผงและนมกล่องให้น้องในพื้นที่สังขละบุรี เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566

1 พฤศจิกายน 2023

จำนวนเด็กที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 

ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 มีเด็กเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 7 คน และในเดือนสิงหาคมมีเด็ก 1 คน ออกจากโครงการ เนื่องจากเด็กเลิกดื่มนมและสามารถทานอาหารอื่นได้ เด็กมีสุขภาพที่เหมาะสมตามวัน โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

 • เด็กอายุ 1 เดือน - 9 เดือน สำหรับการสนับสนุนนมผง โดยเมื่อเด็กอายุ 7-8 เดือน ปริมาณนมผงที่ให้การสนับสนุนจะลดลงเพราะเด็กเริ่มกินอาหารสำหรับเด็กเล็กได้ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารอื่นๆ เพิ่มและเริ่มคุ้นชินกับการกินอาหารเด็ก ซึ่งหลังจากช่วงวัยนี้นมจะเป็นเพียงอาหารเสริม
 • เด็กอายุ 1 – 2 ขวบ สำหรับการสนับสนุนนมกล่อง โดยโครงการฯ จะหยุดให้การสนับสนุนเมื่อเด็กอายุ 3 ขวบหรือเข้าโรงเรียนเพราะเด็กโตพอที่จะรับสารอาหารจากอาหารปกติและเด็กเข้าโรงเรียนจะได้รับนมจากโรงเรียนเพื่อเสริมอาหาร

 การใช้งบประมาณในโครงการเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 จำนวน 35,730 บาท

 • นมผง เฉลี่ยเดือนละ 28 ถุง เป็นเงิน 18,630 บาท
 • นมกล่อง เฉลี่ยเดือนละ 16 ลัง เป็นเงิน 17,100 บาท

ทั้งนี้ เงินคงเหลือของโครงการเพียงพอต่อการสนับสนุนนมผงและนมกล่องให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2566 ซึ่งทางโครงการจะรายงานความคืบหน้าโครงการอีกครั้งสิ้นเดือนธันวาคม 2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " แก้วขอบคุณที่โครงการให้ความช่วยเหลือทำให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยแล้ว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่ให้ความช่วยเหลือแก้วและครอบครัวมาโดยตลอด ” คุณแก้ว แม่ของน้องธัญชนก อายุ 10 เดือน 
โดยได้รับการสนับสนุนนมผง จำนวน 2 กล่องต่อเดือน  

 " ขอบคุณโครงการ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ ครอบครัวของเธอก็คงมีหนี้สินไม่จบสิ้นอย่างแน่นอน " ย่าของน้องนาเดีย อายุ 1 ปี 3 เดือน
โดยได้รับการสนับสนุนนมผงจำนวน 2 กล่องต่อเดือน น้องนาเดียได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 " รู้สึกขอบคุณโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว เพราะเด็กทั้งสองคนต้องกินนมเป็นหลัก ลำพังตัวเองคงไม่สามารถซื้อนมให้เด็กทั้งสองคนได้ นมที่ได้รับช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว และเด็กๆ ได้กินนมสุขภาพน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ " คุณศิริกาญจน์ แม่ของน้องกัญญาธิบดิ์และน้องกัญญาปภา พี่น้องฝาแฝดอายุ 1 ขวบ 2 เดือน 
โดยได้รับการสนับสนุนนมผงให้กับเด็กๆ ตั้งแต่พวกเขาอายุ 6 เดือน จนกว่าแม่ของเด็กจะมีงานที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน
 • เด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 1 – 9 เดือน
 • เด็กตั้งแต่อายุ 1 – 3 ปี (ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียน) ที่มีสุขภาพไม่ดี/ไม่ทานข้าว/แพ้นมวัวและมีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
33 คน
 • เด็กมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ได้รับโอกาสในการเติบโตด้วยพัฒนาการทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
 • เด็กที่มีโรคประจำตัวมีทางเลือกทางโภชนาการมากขึ้นและเหมาะสมกับสุขภาพของตัวเอง
ครอบครัวเด็กครอบครัวของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีเด็กที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากหรือผู้ที่หารายได้หลักในครอบครัวสุขภาพไม่ดีไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี33 ครอบครัว (เฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน)
 • ครอบครัวของเด็กมีความเข้าใจเรื่อง โภชนาการเด็กมากขึ้น จัดหาอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น
 • ครอบครัวมีรายได้เหลือเพื่อใช้ในภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการเรียนของลูก
 • ภาระหนี้สินของครอบครัวลดลงจากการกู้ยืมนอกระบบ
 • เพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กคนอื่นในครอบครัว ลดปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็ก
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่านมผงธรรมดาสำหรับเด็กแรกเกิด - 2 ขวบ จำนวน 2 ถุงต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยคนละ 480 บาทต่อเดือน) 14 คน 40,320.00
2 ค่านมผงสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้นม จำนวน 3 ถุงต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาทต่อเดือน) 1 คน 9,000.00
3 ค่านมกล่องรสจืด สำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ขวบ จำนวน 1 ลังต่อเดือน (ลังละ 36 กล่อง) เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยคนละ 350 บาทต่อเดือน) 25 คน 52,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
101,820.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,182.00

ยอดระดมทุน
112,002.00