โครงการการศึกษา

ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

ยอดบริจาคขณะนี้

46,374 บาท

เป้าหมาย

42,991 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 108%
จำนวนผู้บริจาค 54

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ. กระบี่

5 เมษายน 2017

ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการคิด การสังเกตุ การแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเด็กพิการ โดยจะดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาการของเด็กพิการต่อไป

ความประทับใจ

"ดิฉันซึ่งเป็นคุณครูเจ้าของโครงการ รู้สึกประทับใจทีมงานเทใจคอทคอม และน้ำใจของคนไทยทุกคนที่ให้โอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการสำเร็จลุล่วง แม้บางท่านไม่ได้ร่วมบริจาคเพียงแต่ท่านเข้ามาชมโครงการเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ดิฉันก็ดีใจและขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของทุกท่าน และจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบต่อไป "

มะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ภาพรวมของโครงการ

การสอนให้คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด....เพราะวันหนึ่งเมื่อคนดูแลจากไป พวกเขาเหล่านี้จะสามารถดูแลตัวเองได้...


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้พิการระยะแรกเริ่มหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต มีหน้าที่เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านการศึกษาและอาชีพ ให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้อน โดยใช้ระบบหมุนเวียนแบบไป - กลับ


ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ มีนักเรียนรับเข้าบริการ จำนวน 234 คน ผลัดเปลี่ยนมาใช้บริการวันละ 40-60 คน

จำนวนคนพิการกับสิ่งที่จะทำให้การพัฒนาการของเด็กยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงมีแนวคิดนำห้องขนาด 5.50x6 เมตรมาทำห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ โดยภายในจัดให้มีของเล่นไม้ที่จะทำให้เด็กเรียนรู้สอนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็น การสัมผัส เสริมสร้างกระบวนการคิด การสังเกต การแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสมาธิ และช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ประกอบกับของเล่นทุกชนิดเป็นวัสดุที่ทำด้วยไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนถาวร


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จำแนกกลุ่มผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ
 2. เลือกและกำหนดกิจกรรม /พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกทักษะผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
 4. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนที่เข้ารับบริการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยใช้ของเล่น
 2. นักเรียนได้เล่นของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
 3. ฝึกการยืม - คืนของเล่น และทักษะการใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน
 4. เป็นโครงการที่มีความยั่งยืน

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
 2. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ผู้ประสานงาน
 3. นางอุไรวรรณ แก้วเกตุ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

การติดต่อโทรศัพท์ 0-7561-1905 ,0-7561-1970, โทรสาร 0-7561-1970

ภาคี

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ความประทับใจจากเจ้าของโครงการห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ. กระบี่

5 เมษายน 2017

ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการคิด การสังเกตุ การแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเด็กพิการ โดยจะดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาการของเด็กพิการต่อไป

ความประทับใจ

"ดิฉันซึ่งเป็นคุณครูเจ้าของโครงการ รู้สึกประทับใจทีมงานเทใจคอทคอม และน้ำใจของคนไทยทุกคนที่ให้โอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการสำเร็จลุล่วง แม้บางท่านไม่ได้ร่วมบริจาคเพียงแต่ท่านเข้ามาชมโครงการเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ดิฉันก็ดีใจและขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของทุกท่าน และจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบต่อไป "

มะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์

ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

ไม่มีข้อมูล