โครงการการศึกษา

FUTURE4U

เพื่อให้ความรู้เด็กไทยในการวางแผนและบริหารเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการ “6 Jars - กระปุก 6 ใบ” และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การลงทุน

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

0 บาท

เป้าหมาย

24,860 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
9 วัน จำนวนผู้บริจาค 0

FUTURE4U โปรแกรมระยะสั้นแค่ 2 วัน

แต่เราเชื่อว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้ คือ การวางแผนและบริหารเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

เราประยุกต์ใช้หลักการ “6 Jars - กระปุก 6 ใบ” มาสอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การลงทุน ตลอดจนสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ของตนเอง ครอบครัว หรือสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน


แม้กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นนักเรียนมัธยม แต่เราเชื่อว่า นักเรียนหลายคนอยากออมเงิน สนใจลงทุน และอยากใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดแหล่งความรู้และพื้นที่ที่ให้พวกเขาได้ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งความรู้ที่พวกเขาสามารถจะสอบถาม พูดคุย ได้อย่างละเอียดเมื่อมีข้อสงสัย เราจึงอยากสร้างพื้นที่ที่นักเรียนไทยสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การออม การลงทุน และการทำธุรกิจเบื้องต้นได้ โดยพวกเขาสามารถซักถามได้เมื่อสงสัย แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ และสนุกไปกับการเรียนรู้

ครั้งนี้เราได้โค้ชมืออาชีพอย่าง ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ Master Coach The Millionaire Maker Seminar และญาณาธร ธนาศรม (“Life Transformation” Coach Nat) - Neuro Linguistic programming (NLP) Certified Coach มาร่วมสอนเทคนิคการลงทุนและออมเงินด้วย


วันที่จัดกิจกรรม : 6-7 กรกฎาคม 2562 ที่ The Rabbit Hub 

สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

กิจกรรมของเราทำยังไงบ้าง?

วันแรก : นักเรียนจะได้เรียนรู้ การออมและการใช้จ่ายด้วยหลักกระปุก 6 ใบการลงทุนที่เหมาะกับเด็กธุรกิจ startup เบื้องต้น

โดยกิจกรรมจะจัดในรูปแบบเกม การแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจเล็กๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไม่เบื่อ สนุกกับการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้

9.30-10.30 น. : ลงทะเบียน
10.30-11.00 น. : เปิดงาน(Welcoming speech)
11.00-12.00 น. : ทําความรู้จัก (Ice breakers) และการออมและการใช้จ่ายด้วยหลักกระปุก 6 ใบ
12.00-12.30 น. : Motivational speech โดยญาณาธร ธนาศรม
13.30-14.45 น. : Investment for young adults (การลงทุนที่เหมาะกับเด็ก/วัยรุ่น) + Games ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์
15.00-16.00 น. :The basics of successful business start-ups (ธุรกิจ startup เบื้องต้น)
16.00-16.30 น. :Activity on identifying pain and solution (กิจกรรมหาปัญหาและข้อไข)

วันที่สอง : นักเรียนจะถูกแบ่งกลุ่ม เพื่อออกแบบไอเดียธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ที่กำหนดได้ โดยมีคำแนะนำจากทีมงาน กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัล เพื่อจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม

10.00-10.45 น. : อธิบายแผนงาน และแบ่งทีมและทําความรู้จัก เพื่อรับโจทย์ปัญหา
11.00-16.00น. : แต่ละทีมวางแผนแก้ปัญหา
16.00-17.00น. : พรีเซนต์ต่อคณะกรรมการ
17.00-18.00น. : มอบรางวันและปิดงาน

วัดผลอย่างไรว่ากิจกรรมสำเร็จ?

 • ประเมินจากผลสำเร็จของเกม/ภารกิจที่มอบหมายให้ (เช่น นักเรียนชนะเกม หรือแพ้แต่สามารถบอกสาเหตุและวิธีปรับปรุงได้ )
 • นักเรียนสามารถนำเสนอไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ที่ให้ไป โดยมีคณะผู้จัดกิจกรรม และนักเรียนกลุ่มอื่นๆ เป็นผู้ประเมิน
 • ประเมินจากแบบสอบถามหลังเข้าร่วมกิจกรรม
 • ประเมินจากแบบทดสอบก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

ประโยชน์ของโครงการต่อนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม

 1. เรียนรู้หลักการออมเงิน การลงทุน และใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจ และนำเสนอไอเดียให้น่าดึงดูด
 3. มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิดกล้าทำมากขึ้น

สมาชิกภายในทีม

 • ปภาวี ตันพิบูลย์ศักดิ์ Grade 11 Student at Shrewsbury International School Bangkok 
 • ชนินาถ (แอปเปิ้ล) วัฒนศักดิ์
 • ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์  - Master Coach The Millionaire Maker Seminar
 • ญาณาธร ธนาศรม Coach Nat - Neuro Linguistic programming (NLP) Certified Coach

ภาคี 

Talis Asset Management


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ค่าอุปกรณ์การสอนและค่าเดินทาง 15,000
2.ค่าอาหารและอาหารว่าง40 คน7,600
3.ค่าเช่าสถานที่2วัน10,000
4.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ 
2,260
รวม
24,860


บริจาคให้
FUTURE4U

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน